Ưu tiên mua sắm, sử dụng phần mềm mã nguồn mở của doanh nghiệp trong nước

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 223/2006/QĐ-TTg về sửa đổi một số điều của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm CNTT của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, khoản 5 điều 2 được sửa đổi như sau: ưu tiên đầu tư, mua sắm sử dụng các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở, đặc biệt là các sản phẩm của các doanh nghiệp trong nước khai thác, cung cấp mà có chức năng, tính năng, chất lượng tương đương phần mềm thương mại, đáp ứng được yêu cầu sử dụng của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi như sau: đối với các dự án CNTT thực hiện đấu thầu quốc tế, phải có cơ chế ưu tiên cho các nhà thầu nước ngoài có liên danh với nhà thầu Việt Nam và có cam kết dành cho nhà thầu Việt Nam khối lượng công việc có giá trị lớn hơn, hoặc có phương án sử dụng nhiều sản phẩm CNTT nội địa hơn. 

V.T.

Các tin, bài viết khác