Khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Vận dụng quy luật vào thực tiễn để tạo bước phát triển mới (*)

Khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X

Sáng 5-1, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã khai mạc tại Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Hội nghị lần này sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006-2008); kiểm điểm 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng chống tham nhũng, lãng phí; 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ. Hội nghị cũng sẽ bàn, quyết định một số vấn đề quan trọng khác...

Những nội dung thảo luận và những bài học rút ra được từ thực tiễn vừa qua không chỉ có ý nghĩa đối với nửa nhiệm kỳ còn lại mà còn thiết thực góp phần định hướng cho các chặng đường đổi mới và phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo. (Xin xem bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư)

Hội nghị sẽ làm việc đến ngày 14-1.

TTXVN

 (Bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X)    

L.T.S.: Sáng 5-1-2009, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã được khai mạc tại Hà Nội. Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã có bài phát biểu quan trọng. Báo SGGP xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại hội nghị.

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
Thưa các đồng chí tham dự hội nghị,

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp Hội nghị toàn thể lần thứ 9. Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đã về dự hội nghị, chúc toàn thể các đồng chí sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thắng lợi trên các cương vị công tác của mình.

Hội nghị lần này sẽ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006-2008); kiểm điểm 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược Cán bộ và hội nghị cũng sẽ bàn, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này có ý nghĩa rất to lớn. Các báo cáo và đề án đã được gửi tới các đồng chí. Trước khi hội nghị đi vào thảo luận và quyết định, tôi xin phát biểu một số ý kiến:

Thưa các đồng chí,

Đại hội X của Đảng ta đã xác định 5 năm 2006 - 2010 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đầu của thế kỷ XXI và đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ảnh: TTXVN

Theo mục tiêu, phương hướng đó, trong gần 3 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng tâm, nhất trí, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu với quyết tâm cao, đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng một cách đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được quan tâm đẩy mạnh, tạo được một số chuyển biến tiến bộ. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy. Sự nghiệp đổi mới tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực. Chính trị - xã hội ổn định; duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, lĩnh vực an sinh xã hội được chăm lo nhiều hơn. Hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh, uy tín nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu đã đạt hoặc gần đạt so với Nghị quyết Đại hội X đề ra.

Quyết tâm đó được thực hiện trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp, khó lường, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính ở một số nền kinh tế lớn dẫn đến sự suy giảm kinh tế thế giới bắt đầu từ giữa năm 2007. Trong nước, bên cạnh những mặt thuận lợi rất cơ bản nhưng cũng gặp phải không ít khó khăn do sự yếu kém nội tại của nền kinh tế; những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; sự chống phá của các thế lực thù địch; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng yếu, sự buông lỏng, yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành...; và những tổn thất nặng nề do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Thưa các đồng chí,

Những thành tựu và tiến bộ mà nhân dân ta đã đạt được trong bối cảnh đó là rất quan trọng, thật đáng quý, đáng tự hào. Vừa qua, các ngành, các cấp, các địa phương đã kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, trên cơ sở đó đề ra phương hướng phấn đấu trong nửa nhiệm kỳ còn lại theo phạm vi chức trách, nhiệm vụ của mình. Đây là một cơ sở quan trọng góp phần vào việc kiểm điểm, đánh giá kết quả chung của cả nước. Tại hội nghị này, với vai trò của cấp chiến lược, nơi trực tiếp đề ra đường lối, nghị quyết và chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chúng ta phải xem xét, nhìn nhận vấn đề ở tầm chiến lược; quán triệt quan điểm biện chứng, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng thực tiễn để đánh giá đúng tình hình đất nước và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, phân tích ưu điểm, khuyết điểm, tìm đúng nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu, giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Những nội dung thảo luận trong hội nghị lần này sẽ trực tiếp góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, trước hết là năng lực nắm quy luật và vận dụng quy luật vào hoạt động thực tiễn để tạo ra bước phát triển mới cho sự nghiệp cách mạng.

Sức sống đô thị của thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ cầu Thủ Thiêm. Ảnh: THÁI BẰNG

Bác Hồ kính yêu đã dạy: Dĩ bất biến ứng vạn biến. Những năm qua, chúng ta đã giữ vững nguyên tắc, ứng phó linh hoạt như thế nào và kết quả đến đâu? Đây cũng là lúc mà chúng ta cần đi sâu nghiên cứu để góp phần giải đáp những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, như: Quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển, giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh, công bằng xã hội; quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị, giữa đổi mới và ổn định; quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước... Nói tổng quát hơn, tuy chúng ta kiểm điểm giữa nhiệm kỳ nhưng những nội dung thảo luận và những bài học rút ra được từ thực tiễn vừa qua không chỉ có ý nghĩa đối với nửa nhiệm kỳ còn lại, mà còn thiết thực góp phần định hướng cho chặng đường đổi mới và phát triển của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Thưa các đồng chí,

Đảng ta là đảng cầm quyền. Đảng có nhiệm vụ lãnh đạo mọi mặt phát triển của đất nước và chịu trách nhiệm trước toàn xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang hướng về Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trách nhiệm của chúng ta thật nặng nề nhưng rất cao cả. Tôi đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí dự hội nghị đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để hội nghị thành công tốt đẹp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.


(*) Đầu bài do Báo SGGP đặt. 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dấn thân cho ngày mai tươi đẹp

“Từ bữa dịch tới giờ, mấy cô cậu đoàn viên thanh niên trong khu phố hỗ trợ chúng tôi nhiệt tình lắm. Bữa trước khu vực này bị phong tỏa, khi cần chúng tôi gọi, chỉ vài phút sau là các cháu đã có mặt trợ giúp”, bà Phạm Phương Quyên (khu phố 1, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM) nói về các đoàn viên thanh niên ở khu phố mình.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Quan hệ mẫu mực Việt Nam-Cuba không ngừng được củng cố

Theo TTXVN, tiếp tục chuyến thăm chính thức Cuba, sáng 19-9 (giờ địa phương), tại thủ đô La Habana, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández.

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP