65% đề tài khoa học công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn

Ngày 6-2, Ban Tư tưởng-Văn hóa Thành ủy TPHCM đã tổng kết công tác khoa giáo năm 2006 và triển khai nhiệm vụ năm 2007. Các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ của TPHCM ngày càng gắn với cuộc sống, có 98 đề tài đã nghiệm thu, 63 đề tài sau nghiệm thu được ứng dụng vào thực tiễn - chiếm tỷ lệ 65%.

Năm 2007, Ban Tư tưởng văn hóa Thành ủy TPHCM cho biết sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: nâng cao số lượng và năng lực của đội ngũ cán bộ khoa giáo, đẩy mạnh tiến độ hoàn thành phổ cập trung học vào năm 2008…

L.L.

Các tin, bài viết khác