Ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2024 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên TPHCM. Đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp ngành trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thanh niên.

Đồng thời, rà soát các chế độ, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên; thu hút và phát triển trí thức trẻ, ưu tú tạo nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao cho đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước tại cơ sở. UBND TPHCM yêu cầu lồng ghép việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình phát triển thanh niên TPHCM với các chương trình, đề án của thành phố, của ngành, địa phương.

Các sở, ban, ngành, UBND các địa phương cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thanh niên của thành phố thành kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

Tin cùng chuyên mục