Có thể cấp thẻ ngân hàng cho người đủ 11 tuổi trở lên

(SGGP).- Dự thảo thông tư về hoạt động thẻ ngân hàng mới được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố lấy ý kiến đã mở rộng đối tượng được sử dụng thẻ ngân hàng so với Quyết định 20 hiện hành của NHNN nhằm thúc đẩy việc thanh toán thẻ.

Cụ thể, đối với chủ thẻ chính là cá nhân phải đủ 18 tuổi trở lên có năng lực, hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ.

Cá nhân không có tài sản riêng đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trong việc sử dụng thẻ thì phải được người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó chấp thuận bằng văn bản về việc sử dụng thẻ; hoặc từ đủ 11 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, được người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người đó chấp thuận bằng văn bản về việc sử dụng thẻ.

Ngoài ra, chủ thẻ phụ cần được chủ thẻ chính cam kết bằng văn bản thực hiện toàn bộ nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ cùng với các điều kiện khác của tổ chức phát hành thẻ. Các trường hợp phát hành thẻ phụ cho người từ đủ 11 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi do Thống đốc NHNN xem xét cụ thể và chấp thuận cho tổ chức phát hành thẻ trước khi thực hiện.

Dự thảo thông tư về hoạt động thẻ ngân hàng cũng quy định, các đơn vị chấp nhận thẻ không được thu từ chủ thẻ các loại phí liên quan đến việc chấp nhận thẻ trong các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ mà chủ thẻ thực hiện tại đơn vị chấp nhận thẻ dưới bất kỳ hình thức nào.

HÀM YÊN