Công tác tuyên giáo thời kỳ mới: Đổi mới tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn

(SGGP).- Hôm qua 21-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội thảo với chủ đề “80 năm công tác tuyên giáo của Đảng - Kinh nghiệm và đổi mới”. 
 
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, cùng với sự hội nhập ngày càng trực tiếp và sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế thế giới, bên cạnh những yếu tố tích cực sẽ xuất hiện một xu thế khách quan là sự phân hóa về thu nhập, tiến tới sự phân hóa về lợi ích và phân hóa về xã hội. Nếu chúng ta không có những giải pháp thật sự khoa học, nó sẽ hình thành các nhóm xã hội với những lợi ích khác nhau. Đây là một thách thức rất lớn đối với vấn đề củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, sự đồng thuận xã hội. Công tác tư tưởng – tuyên giáo phải nhận lãnh trách nhiệm làm việc này.
 
Các tham luận trình bày tại hội thảo đều khẳng định: Công tác tuyên giáo 80 năm qua đã góp phần quan trọng vào thành tựu cách mạng vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Nhiều đại biểu cho rằng, công tác tuyên giáo cần phải có những chuyển biến mạnh mẽ từ “nói đến hành động”.
 
 Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trước những yêu cầu mới, công tác tuyên giáo nói chung, đặc biệt là công tác tư tưởng, lý luận nghiên cứu khoa học cần vượt qua tình trạng bất cập, lạc hậu, thụ động; kiên trì đổi mới, sáng tạo, góp phần củng cố, phát triển trình độ lý luận, tri thức của toàn Đảng và hệ thống chính trị, khẳng định vai trò tiên phong của Đảng, góp phần trực tiếp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Cần tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ hơn nữa nhận thức, quan niệm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về đảng cầm quyền và công tác xây dựng Đảng; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân...
 
 Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh: “Tiếp tục cụ thể hóa chiến lược phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu những thành tựu và tinh hoa văn hóa nhân loại, làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; làm cho hệ tư tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội”.  

TRẦN LƯU

Các tin, bài viết khác