Đà Nẵng thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14-1-2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn.

Tổ chức các sự kiện phát triển thành phố thông minh, kết nối doanh nghiệp
Tổ chức các sự kiện phát triển thành phố thông minh, kết nối doanh nghiệp

Theo đó, doanh nghiệp Đà Nẵng từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số tạo ra sản phẩm “Make in Da Nang”.

Doanh nghiệp công nghệ số phục vụ phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử, ứng dụng thành tựu công nghệ số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và thực hiện chuyển đổi số tại Đà Nẵng và quốc gia.

Về yêu cầu, ngoài việc bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nội dung tại Chỉ thị số 01/CT-TTg, Đà Nẵng tập trung phát triển 04 (bốn) loại doanh nghiệp công nghệ số, như: các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi; các doanh nghiệp CNTT đã khẳng định được thương hiệu tiếp tục đảm nhận các nhiệm vụ tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động trong sản xuất; các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.

Nội dung thực hiện gồm xây dựng hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp số; phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ số; phát triển sản phẩm công nghệ số; phát triển nhân lực công nghệ số; phát triển doanh nghiệp công nghệ số và xúc tiến đầu tư, phát triển thị trường và truyền thông.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ trì, hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch này và thường xuyên rà soát kết quả thực hiện, đề xuất cập nhật, điều chỉnh nội dung thực hiện cho phù hợp với thực tế tình hình triển khai. Đây cũng là đầu mối tổng hợp, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghệ số.

Tin cùng chuyên mục