Đảng bộ Satra Kết nạp đảng viên mới vượt hơn 70% chỉ tiêu

(SGGPO).- Báo cáo tại hội tổng kết công tác Đảng năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 sáng nay 9-2, đại diện Đảng ủy Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (Satra) cho biết thông qua nhiều giải pháp tích cực, năm 2016 đã kết nạp được 86 đảng viên mới (đạt tỷ lệ 172% chỉ tiêu). Trong đó đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất chiếm số lượng chủ yếu.

Một trong những giải pháp, theo Đảng ủy Satra, đơn vị đã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, hội đồng quản trị và người lao động nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của đảng viên là công nhân, từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công tác này.

Đặc biệt, trong các doanh nghiệp cổ phần trực thuộc, các cấp ủy đã làm khá tốt công tác giáo dục tư tưởng, tạo sự thống nhất trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động về vai trò của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, cũng như vai trò, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trong doanh nghiệp. Làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong doanh nghiệp hiểu rõ sự cần thiết phải thay đổi cơ chế quản lý; về quyền lợi, về nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông và người lao động; chức năng, nhiệm vụ của ban giám đốc, hội đồng quản trị và các tổ chức đoàn thể quần chúng...

Đảng ủy Tổng công ty cũng tập trung đổi mới toàn diện hoạt động của toàn Đảng bộ cho phù hợp với điều kiện cổ phần hoá công ty mẹ. Trong đó, theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Satra Nguyễn Minh Hùng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm diễn biến, tư tưởng tâm trạng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động được các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt. Đặc biệt, tại Công ty Vissan, nơi có trên 3.000 lao động khi chuẩn bị cổ phần hoá doanh nghiệp, ngay những tháng đầu năm 2016 Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức 3 lần hội nghị cán bộ chủ chốt, đại diện người lao động phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của Tổng công ty về chuyển đổi DN 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; những ưu đãi khi cổ phần hoá công ty và chính sách về lao động dôi dư khi đi vào cổ phần hoá. Riêng Tổng công ty còn tổ chức 7 lớp tuyên truyền về cổ phần hoá công ty mẹ cho trên 800 CNVC-LĐ các đơn vị trực thuộc. Qua các hội nghị tuyên truyền đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động hiểu rõ hơn về trách nhiệm, quyền lợi khi DN cổ phần hoá, từ đó góp phần đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá tại công ty.

Hồng Hiệp

Các tin, bài viết khác

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP