Dành nhiều công sức cho công tác tổ chức về mọi mặt bảo đảm thành công Đại hội X (*)

Thưa các đồng chí Trung ương,
 
Sau 5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã hoàn thành tốt đẹp những nhiệm vụ đề ra.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
 

 Trong khi xem xét và cho ý kiến lần cuối về các dự thảo văn kiện trình Đại hội X, Ban Chấp hành Trung ương bày tỏ sự cảm ơn chân thành và trân trọng cán bộ, đảng viên và nhân dân đã nhiệt tình góp ý kiến với Đảng, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để hoàn chỉnh các dự thảo văn kiện, đồng thời để chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn.

Đối với những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau, chưa thể giải quyết ngay trong Đại hội này, Trung ương xin ghi nhận và cho tiếp tục nghiên cứu sau Đại hội.

Những ý kiến mà Trung ương quyết định tiếp thu lần này đều tập trung vào làm rõ và làm sâu sắc thêm nội dung các vấn đề trọng yếu nhất thuộc về chủ đề của Đại hội, về kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX và nhìn lại 20 năm đổi mới, về phương hướng và các giải pháp để phát triển đất nước trong thời kỳ 5 năm tới trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị, đặc biệt là về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng với vai trò lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ mới; đồng thời Trung ương cũng đã điều chỉnh việc diễn đạt các khái niệm và sử dụng từ ngữ trong các văn kiện cho chính xác hơn. Với những điểm bổ sung và sửa chữa lần này, các dự thảo văn kiện được hoàn chỉnh, thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân ta.
 
Về giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X, trên cơ sở cẩn trọng xem xét, cân nhắc, lựa chọn, bổ sung vào kết quả đạt được tại Hội nghị lần thứ 13, Hội nghị Trung ương lần này đã nhất trí thông qua danh sách để giới thiệu với Đại hội X.
 
Ban Chấp hành Trung ương cũng đã quyết định về thời gian họp Đại hội, thông qua dự kiến Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội X để trình Đại hội quyết định.
 
Với thành công của Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thành cơ bản chương trình toàn khóa, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Việc chuẩn bị các văn kiện và phương án giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X đều thuộc trách nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX, song quyết định về những vấn đề trọng đại nói trên là thuộc thẩm quyền của Đại hội.
 
Thưa các đồng chí,
 
Từ nay đến ngày khai mạc Đại hội X, thời gian còn rất ít. Cùng với việc khẩn trương hoàn chỉnh các văn kiện để trình Đại hội, chúng ta còn phải dành nhiều công sức cho công tác tổ chức về mọi mặt để bảo đảm thành công của Đại hội. Đồng thời, các cấp ủy Đảng, các cơ quan Nhà nước, các địa phương và cơ sở đều phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc thực hiện những nhiệm vụ của kế hoạch nhà nước năm 2006, tiếp tục đà thuận lợi của quý I, bước sang quý II với nhiều cố gắng mới và thành tựu mới.

Chúng ta phải tiếp tục giữ vững và tăng cường ổn định chính trị xã hội, giải quyết kịp thời và đúng đắn những vấn đề mới nảy sinh về đối nội và đối ngoại nhằm tạo nên sự phát triển hài hòa, vững chắc; đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ X của Đảng đạt hiệu quả thiết thực.
 
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX).
 
Chúc các đồng chí mạnh khỏe và hạnh phúc.
 
Xin trân trọng cảm ơn

(Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ 14 BCH Trung ương Đảng khóa IX)

(*) Đầu đề do SGGP đặt.

Các tin, bài viết khác