Tư vấn

Điều kiện để thử nghiệm sản phẩm tiết kiệm năng lượng

Theo Văn phòng tiết kiệm năng lượng, Bộ Công nghiệp, các đơn vị muốn phân tích, thử nghiệm, đo đạc sản phẩm sử dụng năng lượng đạt cơ sở để Bộ Công nghiệp cấp nhãn tiết kiệm năng lượng phải có phòng thử nghiệm chuyên ngành đã được công nhận theo tiêu chuẩn của hệ thống VILAS hoặc các phòng thử nghiệm đã được công nhận bởi các tổ chức công nhận đã ký kết thỏa ước thừa nhận lẫn nhau (ILAC và APLAC) hoặc phòng thử nghiệm chưa được công nhận theo tiêu chuẩn của hệ thống VILAS nhưng có đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu tiêu thụ năng lượng được Bộ Công nghiệp tổ chức kiểm tra, đánh giá và chỉ định thực hiện chức năng thử nghiệm sản phẩm sử dụng năng lượng để dán nhãn tiết kiệm năng lượng.

Cụ thể về năng lực chuyên môn: Có nhân viên thử nghiệm được đào tạo đúng chuyên ngành kỹ thuật năng lượng bậc cao đẳng trở lên và có ít nhất hai năm kinh nghiệm thử nghiệm; có lãnh đạo phòng thử nghiệm tốt nghiệp bậc đại học trở lên các ngành kỹ thuật năng lượng và có ít nhất ba năm kinh nghiệm thử nghiệm.

Về trang thiết bị và tiêu chuẩn thử nghiệm: thiết bị thí nghiệm phải đảm bảo hoạt động tốt, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn đúng theo quy định và đủ độ chính xác để thực hiện các chỉ tiêu thử nghiệm; đầy đủ các trang thiết bị và phương pháp thử nghiệm phù hợp với các tiêu chuẩn thử nghiệm và các tiêu chuẩn khác do Bộ Công nghiệp quy định bổ sung theo từng thời kỳ; tài liệu về tiêu chuẩn và quy trình thử nghiệm phải thể hiện bằng tiếng Việt.

Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý hồ sơ bao gồm: hồ sơ đào tạo nhân viên thử nghiệm; hồ sơ theo dõi việc kiểm định, hiệu chuẩn, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị thử nghiệm; hồ sơ lưu giữ kết quả thử nghiệm.

Bộ Công nghiệp thừa nhận kết quả thử nghiệm của các phòng thử nghiệm được chứng nhận theo hệ thống IECEE Schemes.

Nguyên tắc chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng là phải thử nghiệm mẫu điển hình để đánh giá sự phù hợp của sản phẩm hàng hóa đối với các yêu cầu về tiêu thụ năng lượng của sản phẩm.

Việc thử nghiệm mẫu điển hình phải tiến hành tại phòng thử nghiệm được chỉ định; giám sát hàng hóa sau chứng nhận mức tiết kiệm năng lượng tại cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hoặc trên thị trường.

Các tin, bài viết khác