Đồng bộ hơn trong các quy định về công tác cán bộ

SGGP
Phương hướng công tác xây dựng Đảng được thông qua tại Đại hội XIII của Đảng khẳng định: “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Như vậy, ngoài bổ sung nội dung quan trọng là xây dựng Đảng về cán bộ, Đại hội XIII của Đảng một lần nữa khẳng định “Công tác cán bộ là nhiệm vụ “then chốt” của công tác xây dựng Đảng, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ...”.

Nhìn lại lịch sử, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ. Đặc biệt gần đây, chỉ trong một thời gian ngắn sau Đại hội XIII của Đảng, hàng loạt nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn đã được ban hành. Đơn cử Quy định 24-QĐ/TW ngày 30-7-2021 về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28-9-2021 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Kết luận 14-KL/TW ngày 22-9-2021 về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung (gọi tắt là Kết luận 14)…

Việc quy định được đầy đủ, đồng bộ tạo thành hệ thống tổng thể, giúp công tác cán bộ ngày càng hoàn thiện, phù hợp với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Dù vậy, thực tế vẫn có những quy định chưa được kịp thời hướng dẫn, gây không ít khó khăn, lúng túng cho các cấp ủy, nhất là cấp cơ sở trong thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ liên quan trực tiếp đến con người, đương nhiên phải tuân thủ theo quy định. Song quá trình thực hiện rập khuôn, máy móc sẽ là lực cản, khó có thể phát hiện và đề xuất được những người thật sự xứng đáng. Quy định muốn được quy hoạch cấp trưởng thì phải đang giữ nhiệm vụ cấp phó, là điều một số cơ quan, địa phương, đơn vị cho là cứng nhắc. Nếu vậy, việc thực hiện Kết luận 14 sẽ khó có hiệu quả rõ nét, vì “độ mở” vẫn chưa thật sự lớn. Ngoài ra, còn nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra cần tháo gỡ, như việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, việc thành lập và phát triển đảng ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước; sinh hoạt Đảng bằng hình thức trực tuyến...

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Với quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc trong công tác cán bộ của Đảng thời gian qua, nhất là từ nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, nhiều nội dung về công tác cán bộ đã được quy định cụ thể, rõ ràng trong các văn bản mang tính pháp quy của Đảng. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều nội dung về công tác cán bộ cần tiếp tục được quan tâm thực hiện theo hướng đồng bộ hơn.

VŨ TRUNG KIÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

TP Thủ Đức tuyên dương 167 điển hình theo gương Bác ​

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu TP Thủ Đức tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực nhằm tạo động lực mạnh mẽ để từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nữa vai trò của mình. Đặc biệt là thấm nhuần tư tưởng những gì có lợi cho nước, cho dân thì hết sức làm, những gì mang lại phiền hà, không phù hợp với sự phát triển thì phải tránh. 

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP