Kênh tổng hợp

Một bà gọi điện thoại đến cho thợ sửa chữa máy truyền hình:

– Ông ơi, ông đến nhanh nhanh cho, chúng tôi bắt được hình ở kênh một, bắt được tiếng ở kênh hai và bắt được màu ở kênh ba.

TLOVET (st)

Các tin, bài viết khác