Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống

Nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu về hoạt động ứng phó, giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống của một số quốc gia trên thế giới, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam (sách chuyên khảo) do PGS-TS Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên.

Cuốn sách "Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam"
Cuốn sách "Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam"

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, mối đe dọa an ninh phi truyền thống đối với các quốc gia trên thế giới ngày càng đa dạng và phức tạp. Tốc độ và phạm vi ảnh hưởng rất nhanh chóng; tác động to lớn, trực tiếp, đa chiều đến mọi mặt đời sống xã hội, vượt ngoài dự báo và ứng phó. Sự phát triển tinh vi, hiện đại với quy mô ngày càng rộng khắp và hậu quả lớn của các vấn đề an ninh phi truyền thống đòi hỏi các nỗ lực ứng phó nhanh, kịp thời và quyết đoán của mọi quốc gia.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng mạnh, trên phạm vi rộng của các nguy cơ, mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Các nguy cơ, mối đe dọa an ninh này đang hiện hữu ngày càng rõ nét hơn và tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa đến quốc phòng, an ninh; gây bất lợi đối với cuộc sống con người và thách thức sự phát triển bền vững của đất nước.

Đảng ta đã nhận thức từ rất sớm vấn đề an ninh phi truyền thống và điều này được thể hiện rất rõ trong các văn kiện đại hội của Đảng. Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục khẳng định: “Thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, đặt ra yêu cầu ngày càng cấp bách về tăng cường hợp tác xử lý, đặt ra nhiều vấn đề, thách thức lớn chưa từng có cho phát triển nhanh và bền vững”.

Tuy nhiên, do tính chất toàn cầu và những biến chuyển hết sức đặc biệt của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống nên việc cập nhật mới các tri thức, kinh nghiệm ứng phó của thế giới là điều cần thiết.

Ứng phó, giải quyết có hiệu quả những vấn đề an ninh phi truyền thống đòi hỏi trách nhiệm của các quốc gia, dân tộc, sự chung tay, hợp tác rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Đây cũng đang là vấn đề được hầu hết các quốc gia, các tổ chức quốc tế, khu vực và toàn nhân loại quan tâm. Đặc biệt, các quốc gia lớn trên thế giới đều dành sự chú ý cao cho vấn đề an ninh phi truyền thống trong việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Các quốc gia đều thống nhất rằng, vấn đề an ninh phi truyền thống được quan tâm đúng mức và hợp lý sẽ giúp các nước có chiến lược ứng phó với những rủi ro về nhiều mặt, phòng ngừa và xử lý khủng hoảng quốc gia hiệu quả, trong đó trọng tâm là an ninh mạng, an ninh con người...

Cuốn sách Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam gồm 5 chương. Trong đó, trình bày lý luận về giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống cũng như những nghiên cứu kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống của một số quốc gia châu Á, châu Âu, Mỹ và Australia. Trên cơ sở kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, cuốn sách đưa ra gợi mở đối với Việt Nam trong ứng phó và quản trị hiệu quả các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Tin cùng chuyên mục