Làng biển vào chính vụ cá cơm

Cá cơm hay nhiều nơi còn gọi cá trỏng, có 2 loại là cá trỏng trắng và cá trỏng đen (còn gọi là trỏng than), có thể đánh bắt quanh năm, nhưng mùa chính là từ khoảng tháng 11-12 Âm lịch năm trước, kéo dài đến khoảng tháng 3-4 năm sau.

Tin cùng chuyên mục