Hỏi đáp với TBT

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

- Hỏi: Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật quy định như thế nào?

- Đáp:
Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.

- Tiêu chuẩn phương pháp thử là gì?

- Tiêu chuẩn phương pháp thử quy định phương pháp lấy mẫu, phương pháp đo, phương pháp xác định, phương pháp phân tích, phương pháp kiểm tra, phương pháp khảo nghiệm, phương pháp giám định các mức, chỉ tiêu, yêu cầu đối với đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn.

- Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản quy định các yêu cầu gì?

- Quy định các yêu cầu về ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản sản phẩm, hàng hóa.

- Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên những căn cứ nào?

Tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên một hoặc những căn cứ sau đây:
– Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài.
– Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật.
– Kinh nghiệm thực tiễn.
– Kết quả đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định.

- Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng như thế nào?

- TCCS được xây dựng dựa trên thành tựu khoa học và công nghệ, nhu cầu và thực tiễn của cơ sở. Khuyến khích sử dụng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài làm tiêu chuẩn cơ sở.

- Trình tự, thủ tục xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở được thực hiện như thế nào?

- Trình tự, thủ tục xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng bắt buộc cho các hoạt động nào?

- Quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng bắt buộc trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội khác.

- Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện như thế nào?

- Việc đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật do tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện hoặc tổ chức, cá nhân công bố sự phù hợp tự thực hiện.

– Đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn được thực hiện tự nguyện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân dưới hình thức thử nghiệm, giám định, chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp chuẩn.

– Đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện bắt buộc theo yêu cầu quản lý nhà nước dưới hình thức thử nghiệm, giám định, chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.
 

Nguồn: Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật – TBT-HCM.

Các tin, bài viết khác