Hỏi đáp với TBT

Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Hỏi: Tổ chức chứng nhận sự phù hợp có các quyền gì?

Đáp: - Cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật.

- Giao quyền sử dụng dấu hợp chuẩn hoặc dấu hợp quy cho tổ chức, cá nhân có sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn hoặc chứng nhận hợp quy.

- Thu hồi giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc giấy chứng nhận hợp quy, quyền sử dụng dấu hợp chuẩn hoặc dấu hợp quy đã cấp.

Tổ chức công nhận là gì?

- Tổ chức công nhận là đơn vị sự nghiệp khoa học thực hiện đánh giá, công nhận năng lực của các tổ chức: Phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định.

Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của luật này với quy định của luật khác về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thì phải áp dụng như thế nào?

- Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của luật này với quy định của luật khác về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thì áp dụng quy định của luật này.

Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của luật này thì phải áp dụng như thế nào?

- Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương được quy định như thế nào?

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương để áp dụng trong phạm vi quản lý của địa phương đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình đặc thù của địa phương và yêu cầu cụ thể về môi trường cho phù hợp đặc điểm về địa lý, khí hậu, thủy văn, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quy chuẩn kỹ thuật địa phương được ban hành sau khi được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ nào dùng để xây dựng quy chuẩn kỹ thuật?

- Quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng dựa trên một hoặc những căn cứ sau đây:

1- Tiêu chuẩn quốc gia.

2- Tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài.

3- Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật.

4- Kết quả đánh giá, khảo nghiệm, thử nghiệm, kiểm tra, giám định.

TBT-HCM
(Nguồn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật)

Các tin, bài viết khác

" />