Nâng cao chất lượng lý luận và phê bình văn học, nghệ thuật

Phát biểu của đồng chí LÊ HỒNG ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (nhiệm kỳ Đại hội X) và ra mắt các thành viên hội đồng (nhiệm kỳ Đại hội XI)
Nâng cao chất lượng lý luận và phê bình văn học, nghệ thuật

Phát biểu của đồng chí LÊ HỒNG ANH, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tại Hội nghị tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương (nhiệm kỳ Đại hội X) và ra mắt các thành viên hội đồng (nhiệm kỳ Đại hội XI)

Thưa các đồng chí thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ Đại hội X và nhiệm kỳ Đại hội XI, 

Thưa các vị đại biểu, các đồng chí và các bạn, 

Hôm nay, tôi vui mừng được gặp gỡ nhiều đồng chí lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật, nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có uy tín, có tên tuổi trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật trong cả nước tại hội nghị quan trọng này. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và với tình cảm thân thiết, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các thành viên Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ Đại hội X và nhiệm kỳ Đại hội XI cùng tất cả các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. 

Thưa các đồng chí, 

Cùng với những thắng lợi vẻ vang trong hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, nền văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam đã hình thành và không ngừng phát triển. Bằng sức sáng tạo mãnh liệt và độc đáo của nhân dân ta từ thế hệ này đến thế hệ khác đã nối tiếp nhau xây đắp, giữ gìn một nền văn hóa kết tinh bởi trí tuệ, bản lĩnh, tâm hồn và nhân cách Việt Nam, in đậm dấu ấn, bản sắc của cả dân tộc ta. Chính nền văn hóa đó là nền tảng vững chắc để dân tộc ta trường tồn và không ngừng phát triển cho đến hôm nay. 

Nhận thức sâu sắc điều đó, từ trước đến nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đánh giá cao vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa, văn học, nghệ thuật trong đời sống dân tộc, đất nước và trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay. Trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)”, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ; làm cho văn hóa gắn kết chặt chẽ và thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển”. Nhận thức văn học, nghệ thuật là một bộ phận đặc biệt tinh tế của văn hóa, ngày 16-6-2008, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 23 về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” và Đảng ta khẳng định văn học, nghệ thuật là “nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam”. 

Nâng cao chất lượng lý luận và phê bình văn học, nghệ thuật ảnh 1

Một tiết mục dân ca Quan họ đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: An Dung

Trong sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn 80 năm qua, văn học, nghệ thuật đã có những đóng góp xuất sắc, hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Ngày nay, trong bối cảnh mới của thời đại, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã và đang tạo nên những thời cơ lớn và cả những thách thức gay gắt, những đòi hỏi mới đối với văn học, nghệ thuật nước nhà. Đại hội XI của Đảng đã xác định mục tiêu “tiếp tục phát triển nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu chất nhân văn, dân chủ, vươn lên hiện đại, phản ánh chân thật, sâu sắc đời sống, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới của đất nước; cổ vũ, khẳng định cái đúng, cái đẹp, đồng thời lên án cái xấu, cái ác”. Đây là đòi hỏi cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. 

Đối với sự phát triển của một nền văn học, nghệ thuật, công tác lý luận, phê bình giữ vai trò rất quan trọng, vừa đồng hành, đồng cảm, vừa góp phần điều chỉnh, định hướng cho sự phát triển văn học, nghệ thuật - không chỉ đối với người sáng tạo, mà còn với đông đảo công chúng yêu mến văn học, nghệ thuật. Sự lạc hậu, yếu kém của hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của văn học, nghệ thuật. Xuất phát từ nhận thức nói trên, nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; qua đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật, từ năm 2003, Ban Bí thư đã quyết định thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương gồm những đồng chí có bản lĩnh chính trị, có uy tín, có năng lực trong lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật và nhiệt tình, tâm huyết với công việc để làm tư vấn tham mưu cho Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực rất quan trọng này. Là một tổ chức mới, vừa hoạt động, vừa thể nghiệm và rút kinh nghiệm, được sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, những năm qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã nỗ lực quyết tâm cao vượt qua nhiều khó khăn và đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lý luận, phê bình và cho sự phát triển đúng hướng văn học, nghệ thuật của nước nhà. Uy tín và sự cần thiết của hội đồng trong đời sống văn học, nghệ thuật nước ta đã được khẳng định. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những thành tích đạt được của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương và cảm ơn sự đóng góp có hiệu quả của tất cả các thành viên hội đồng trong nhiệm kỳ Đại hội X. Tôi xin nồng nhiệt chúc mừng các đồng chí là thành viên mới của hội đồng nhiệm kỳ Đại hội XI. Mong rằng, các đồng chí sẽ mang hết nhiệt huyết, năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của mình với tinh thần trách nhiệm cao, sự hiệp đồng chặt chẽ và hiệu quả để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XI hoạt động đạt kết quả cao nhất. 

Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

(Hà Nội, ngày 14-9-2011)

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Một cảnh trong vở cải lương Ngai vàng và tội ác

Sân khấu TPHCM: Chờ những mùa vàng

Mùa Tết 2023, lĩnh vực sân khấu TPHCM khởi đầu với nhiều tín hiệu tốt. Từ đây, sân khấu kịch nói, cải lương, múa rối và xiếc thành phố có thể kỳ vọng cho sự phát triển mạnh mẽ suốt năm.

Sách và cuộc sống

Tọa đàm về cuốn sách phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước của Tổng Bí thư

Ngày 9-2, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản (NXB) Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm khoa học "Giá trị lý luận, thực tiễn cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự hiện nay".

Sáng tác

Người không ăn ớt

Thử lén lút nhìn tứ phía, xách đôi dép trong tay, rón rén đi trên ngón chân lẩn qua những bụi cây nhanh nhẹn như mèo. Quan sát kỹ càng không thấy ai, Thử mới dám vạch hàng rào chui vô vườn.

Mỹ thuật