Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới (*)

Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Qua 9 ngày làm việc rất khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm và tính chiến đấu cao, thái độ nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã xem xét một cách toàn diện các dự thảo văn kiện trình Đại hội X, tập trung thảo luận về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc.

Sau khi nghe Báo cáo tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về những vấn đề được thảo luận, hội nghị đã nhất trí thông qua các dự thảo văn kiện, bao gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006 - 2010, Báo cáo công tác xây dựng Đảng và Báo cáo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng. Hội nghị cũng đã thảo luận và thông qua phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Về các dự thảo văn kiện, trên cơ sở đánh giá thành tựu của 20 năm đổi mới là to lớn và có ý nghĩa lịch sử, thành tựu của việc thực hiện những nhiệm vụ của Đại hội IX là rất quan trọng, cùng với những mặt yếu kém cần phải khắc phục, hội nghị đã nhất trí xác định chủ đề của Đại hội X là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Chủ đề này là tư tưởng chỉ đạo cho Đại hội X và cho cả quá trình hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong 5 năm tới.

Mục tiêu căn bản và lâu dài của chúng ta là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Mục tiêu trực tiếp trong 5 năm tới là sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tức là tình trạng vừa có thu nhập thấp lại vừa có chỉ số phát triển con người thấp và hạ tầng cơ sở yếu kém. Mục tiêu này đã được đề ra tại Đại hội IX, trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 - 2010, đó là phấn đấu đến năm 2010 đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nêu mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển là nêu quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ra sức phấn đấu bằng những biện pháp quyết liệt và có hiệu quả hơn, đưa nhịp độ tăng trưởng lên nhanh hơn và bền vững hơn nhằm đạt mục tiêu ấy càng sớm càng tốt.

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới là hai sức mạnh lớn, hai động lực cơ bản và mạnh mẽ nhất để thúc đẩy sự phát triển, tạo nên những bước đột phá mới trong toàn bộ tiến trình cũng như trong từng lĩnh vực cụ thể. Về kinh tế, đó là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân và trong xã hội, đồng thời tập trung sức phát triển lực lượng sản xuất, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế nhằm phát huy cao nhất nội lực và tranh thủ nhiều nhất ngoại lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp của quốc gia. Về văn hóa, xã hội, tiếp tục đổi mới cả tư duy và hành động, giải quyết tốt hơn nữa các vấn đề xã hội, văn hóa và con người, phát triển mạnh giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, phát huy bản chất và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Về quốc phòng và an ninh, tiếp tục củng cố và tăng cường; quan hệ đối ngoại tiếp tục mở rộng; phấn đấu để quốc phòng, an ninh và đối ngoại phục vụ đắc lực cho việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và cho sự nghiệp đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Về chính trị, phát huy hơn nữa dân chủ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bài trừ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Nhà nước và chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ đề của Đại hội X nêu lên hàng đầu việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt với phát triển văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội, coi việc tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ngang tầm với đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống, ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn của Đảng và chế độ, là khâu then chốt và là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, cả trước mắt cũng như về sau này.

Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Hội nghị Trung ương nhất trí khẳng định rằng, với vị trí then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng như trên, việc xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa X đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ mới là vấn đề đặc biệt quan trọng. Ban Chấp hành Trung ương (bao gồm cả Bộ Chính trị và Ban Bí thư) là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội, có nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của đại hội; quyết định những chủ trương, chính sách về đối nội, đối ngoại, công tác quần chúng và công tác xây dựng Đảng... nhằm làm cho Đảng ta luôn luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo của mình.

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đặc biệt quan tâm đến tình hình tư tưởng và công tác tư tưởng hiện nay, đề ra một số giải pháp thiết thực nhằm đấu tranh kiên quyết chống các âm mưu và thủ đoạn diễn biến hòa bình, kích động bạo loạn, lật đổ, những luận điệu tuyên truyền bịa đặt, xuyên tạc và vu khống của các thế lực thù địch, lên án mạnh mẽ những hoạt động chia rẽ, bè phái, cơ hội chính trị, những biểu hiện dao động, cá nhân chủ nghĩa, thiếu ý thức tổ chức, kỷ luật trong hành động, phát ngôn và trong việc giữ gìn bí mật quốc gia.

Công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục phải được tiến hành một cách chủ động, tích cực, giải đáp trúng những vấn đề mà trong Đảng và trong xã hội đặc biệt quan tâm, đánh giá đúng những thành tựu to lớn và cả những vấn đề tồn tại trong công cuộc đổi mới, trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nâng cao hơn nữa sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong bộ máy lãnh đạo và quản lý nói chung, củng cố môi trường chính trị - xã hội ổn định, tạo nên không khí phấn khởi, đoàn kết và đồng thuận trong toàn xã hội để tiến tới Đại hội lần thứ X của Đảng.

Sáu tháng đầu năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã có rất nhiều cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt nhịp độ tăng trưởng cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước, song nhịp độ ấy vẫn còn chưa đạt mức kế hoạch đã đề ra.

Tôi mong rằng, những tháng còn lại sẽ là thời gian nỗ lực vượt bậc nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của cả năm 2005. Mỗi đồng chí trung ương, mỗi đồng chí đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, các đảng bộ trực thuộc trung ương, trên cương vị lãnh đạo của mình, cần tập trung cao độ tâm sức và trí tuệ, đem hết sức mình làm tròn nhiệm vụ, theo tinh thần coi việc tiến hành đại hội các cấp là một cơ hội, một động lực để thúc đẩy các nhiệm vụ trước mắt và lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ này góp phần bảo đảm thành công của Đại hội các cấp cũng như Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

(*) Đầu đề do Báo SGGP đặt.

Các tin, bài viết khác