Nêu cao trách nhiệm, đưa ra những quyết định đúng đắn thể hiện ý chí của toàn Đảng, toàn dân*

Thưa các đồng chí Trung ương, 
 

Để tiếp tục công việc chuẩn bị Đại hội X của Đảng, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng có nhiệm vụ rất quan trọng: cho ý kiến lần cuối về các dự thảo văn kiện trình Đại hội X và tiếp tục chuẩn bị phương án nhân sự giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Hội nghị cũng sẽ quyết định thời gian tổ chức Đại hội, cho ý kiến về Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội. 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh

Về các văn kiện của Đại hội, thực hiện quyết định của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã cho công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

Trong một tháng, từ ngày 3-2 đến ngày 3-3 vừa qua, hàng vạn ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên đã trực tiếp gửi đến Văn phòng Trung ương hoặc phản ánh qua các báo, đài. Nhìn chung các ý kiến đều rất thẳng thắn, tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, với dân tộc, mong muốn Đảng ta ngày càng vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển.

Với tinh thần trân trọng và biết ơn các ý kiến đóng góp chân tình, xây dựng của nhân dân, tại Hội nghị này, Bộ Chính trị xin gửi đến Trung ương bản tổng hợp các ý kiến đóng góp và kiến nghị những điểm cần tiếp thu, bổ sung, sửa đổi trong dự thảo Báo cáo chính trị và các dự thảo văn kiện khác để Trung ương cho ý kiến hoàn chỉnh lần cuối, làm cho các văn kiện Đại hội thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân ta. 
 
Về phương án nhân sự giới thiệu Ban Chấp hành Trung ương khóa X, căn cứ vào kết quả Hội nghị Trung ương 13, Bộ Chính trị đã chuẩn bị tiếp, hoàn chỉnh các hồ sơ, xem xét những trường hợp cụ thể, chuẩn bị phương án để Hội nghị Trung ương lần này tiếp tục xem xét và quyết định. 
 
Với việc hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, tại Hội nghị Trung ương lần này, Ban Chấp hành Trung ương khóa IX sẽ tiếp tục hoàn thành tốt đẹp chương trình toàn khóa của mình. Tôi đề nghị tất cả các đồng chí nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần dân chủ, tập thể trong thảo luận, làm việc khẩn trương và đưa ra những quyết định đúng đắn, thể hiện được ý chí của toàn Đảng, toàn dân, đóng góp quan trọng vào thành công của Đại hội X của Đảng.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. 
 
Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn. 

(Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX)
 
Đầu đề do Báo SGGP đặt.

 

Các tin, bài viết khác