Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết vào Dự thảo Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

SGGPO
Ngày 10-6, tại Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" đã chủ trì Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào dự thảo Đề án.

Tham dự có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; lãnh đạo các tỉnh thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết vào Dự thảo Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"  cùng chủ trị hội nghị. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phan Đình Trạc nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng Đề án, Ban Chỉ đạo đã huy động tham gia từ các cấp ủy, các tổ chức đảng, các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm lý luận và thực tiễn về lĩnh vực này.

Cụ thể, huy động 10 chuyên gia, nhà khoa học pháp lý đầu ngành tham gia Tổ biên tập xây dựng Đề án. Chỉ đạo Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự đảng chính phủ, các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương nghiên cứu, xây dựng 27 chuyên đề về lý luận và thực tiễn xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam từ khi thực hiện Cương lĩnh năm 1991 đến nay. Tổ chức 3 hội thảo Quốc gia, 6 hội thảo, tọa đàm khoa học chuyên đề, tổng hợp, tiếp thu hơn 600 ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học...

Từ kết quả nghiên cứu này, bám sát Cương lĩnh của Đảng; Hiến pháp qua các thời kỳ; các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện dự thảo Đề án để xin ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Các ý kiến tại hội nghị trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề trọng tâm như đánh giá ưu điểm, hạn chế và bài học kinh nghiệm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nêu trong Đề án và dự thảo Nghị quyết.

Một số ý kiến đề nghị, quan điểm xây dựng nhà nước pháp quyền cần làm rõ tính liên thông, hài hòa, đồng bộ về chính phủ số, chính quyền số, công dân số; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước theo hướng tinh gọn, ổn định.

Giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2045 cần hoàn thành việc xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước, có cơ sở vững chắc ổn định lâu dài; đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhiều tỉnh, thành góp ý tăng cường các biện pháp phát huy quyền làm chủ của nhân dân bằng việc nghiên cứu, bổ sung Luật Tiếp cận thông tin, ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng chính quyền địa phương, phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát…

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết vào Dự thảo Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ảnh 2 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các thành ủy, tỉnh ủy đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, dân chủ vào nhiều nội dung quan trọng của Đề án.

Các ý kiến phát biểu thống nhất Đề án đã được xây dựng công phu, nghiêm túc, bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp và Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nội dung bao quát đầy đủ các vấn đề trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Cụ thể, về xây dựng và hoàn thiện thể chế; cải cách, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật; tăng cường dân chủ XHCN; kiểm soát quyền lực nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Các khâu đột phá chiến lược trong dự thảo Đề án đã xác định đúng trọng tâm; các nhiệm vụ, giải pháp đưa ra khá cụ thể, rõ ràng, phù hợp với cầu thực tiễn.  

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết vào Dự thảo Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ảnh 3 Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Theo Chủ tịch nước, nhiều ý kiến đóng góp liên quan trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương; phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện tinh thần cách mạng, nguyện vọng thiết tha được đóng góp vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước của cán bộ, đảng viên và nhân dân miền Trung - Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, các ý kiến đề cập một số vấn đề như khắc phục tình trạng cấp ủy bao biện, làm thay công việc nhà nước, phân cấp, phân quyền cho địa phương, sắp xếp đơn vị hành chính…

Qua quá trình triển khai Đề án, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, về nhận thức, đạt được sự thống nhất cao về những vấn đề khoa học, lý luận và thực tiễn chính trị - pháp lý cốt lõi, quan trọng về nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam để đưa vào Đề án.

Theo đó, nhà nước pháp quyền là một phương thức tổ chức quyền lực nhà nước trên cơ sở thượng tôn Hiến pháp và pháp luật để bảo đảm bản chất dân chủ của nhà nước.

Nhấn mạnh những giá trị tiến bộ của nhà nước pháp quyền đã được thừa nhận rộng rãi và mang lại thành công cho nhiều quốc gia trên thế giới, Chủ tịch nước nêu rõ, những thành công trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời gian qua, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị. 

Về quan điểm chỉ đạo, Chủ tịch nước khẳng định, chúng ta nhất quán quan điểm chỉ đạo của Trung ương, toàn bộ quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam; nhằm giữ vững ổn định chính trị; giữ vững định hướng XHCN và bảo đảm ngày càng tốt hơn dân chủ XHCN.

Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết vào Dự thảo Đề án về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền ảnh 4 Quang cảnh hội thảo. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Sau hội nghị này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng tài liệu Đề án, phổ biến, quán triệt tinh thần trên trong cấp ủy, tổ chức đảng, trong cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức về chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước và tầm quan trọng của Đề án xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

Ban Nội Chính Trung ương, Tổ Biên tập xây dựng Đề án khẩn trương tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong hội nghị vào dự thảo Đề án.

Đồng thời, tiếp tục giúp Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị lấy ý kiến các tỉnh ủy, thành ủy tại khu vực phía Nam. Sau đó, xin ý kiến các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan ở Trung ương để hoàn thiện dự thảo Đề án trình Bộ Chính trị cho ý kiến. 

QUỐC HÙNG - NGUYỄN CƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phối hợp đào tạo cán bộ chất lượng cho khu vực công của TPHCM

Phối hợp đào tạo cán bộ chất lượng cho khu vực công của TPHCM

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu hai đơn vị khẩn trương đánh giá toàn cảnh về trình độ của cán bộ công chức khu vực công của Thành phố nhằm nắm bắt, rà soát nhu cầu đào tạo ở từng lĩnh vực. Trên cơ sở đó, TPHCM sẽ xem xét, tiếp tục làm việc với các trường đại học trên địa bàn có thế mạnh trong những lĩnh vực cần đào tạo để bồi dưỡng cho cán bộ.  

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kỷ niệm vô giá từ những lần gặp Bác

“Ngày tôi được gặp Bác, cũng gương mặt này, ánh mắt này Bác đã trìu mến chia kẹo và dặn dò chúng tôi trong nhiều việc”, bà Lê Thị Bích Trâm (87 tuổi, ngụ quận 5, TPHCM) xúc động khi bắt gặp hình ảnh Bác Hồ qua nhiều giai đoạn tại khu trưng bày không gian văn hóa Hồ Chí Minh - được bố trí ở khu vực tiếp khách hàng của Công ty CP Cấp nước Tân Hòa.

Xây dựng Đảng

Đảng viên trẻ với khát khao cống hiến

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các tổ chức Đảng. Việc kết nạp đảng viên từ nguồn học sinh, thanh niên ưu tú đang được các địa phương, cơ quan, đoàn thể, trường học quan tâm. Đây là hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực trong xây dựng, bồi dưỡng, tăng cường đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ cho Đảng.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

" />