Những văn bản mới nhất vừa được Chính phủ và các bộ ban hành

Theo yêu cầu của nhiều bạn đọc, chúng tôi xin giới thiệu những văn bản mới nhất vừa được Chính phủ và các bộ ban hành. Bạn đọc muốn biết cụ thể, có thể gọi điện thoại số 8340020 hoặc liên hệ với Phòng tiếp bạn đọc của báo để tham khảo.

CHÍNH PHỦ
• Nghị định số 186/NĐ-CP ngày 16-11-2004 của Chính phủ: Phương pháp xác định gía đất và khung các loại  đất.
• Nghị định số 182/NĐ-CP ngày 29-10-2004 của Chính phủ: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất  đai.
• Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 27-10-2004 của Thủ tướng Chính phủ: Chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

ỦY BAN NHÂN DÂN  TPHCM
• Chỉ thị số 29/CT-UB ngày 16-11-2004 của UBND TPHCM: Tổ chức kiểm kê đất đai năm 2005.
• Quyết định số 256/QĐ-UB ngày 16-11-2004 của UBND TPHCM: Ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
• Quyết định số 5616/QĐ-UB ngày 12-11-2004 của UBND TPHCM: Điều chỉnh diện tích, ranh đất và cơ cấu sử dụng đất của Công ty TNHH Xây dựng Nam Long tại phường Long Thạnh Mỹ- quận 9.
• Thông báo  số 529/TB-VP ngày 14-11-2004 của UBND TPHCM:Kết luận kiểm tra tiến độ thực hiện dự án vệ sinh môi trường TP, lưu vực Nhiêu Lộc- Thị Nghè.
• Công văn số 5374/UB-ĐT ngày 15-11-2004 của UBND TPHCM: Điều chỉnh dự án khu tái định cư phường Tân Thới Nhất, quận 12( khu 38 ha).

CÁC CƠ QUAN CHÍNH PHỦ
• Quyết định 09/QĐ-BTNMT ngày 18-11-2004 của Bộ Tài nguyên – Môi trường: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
• Quyết định số 21/QĐ-BGTVT ngày 2-11-2004 của Bộ Giao thông Vận tải:  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ GTVT.
• Thông tư số 17/TT-BLĐTBXH ngày 17-11-2004 của Bộ Lao động thương binh- Xã hội : Bổ sung Thông tư 02/TBXH về chế độ trợ cấp đối với bệnh binh, CNVC nghỉ việc hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh.

  Ban Bạn Đọc
 

Các tin, bài viết khác