Quận Bình Thạnh: Thực hành tiết kiệm hơn 666 triệu đồng

Thực hiện khoán biên chế và chi phí quản lý hành chính, đến nay, các cơ quan thuộc khối Quận ủy quận Bình Thạnh đã bố trí 45/67 người (còn thiếu 12 biên chế, tiết kiệm 10 biên chế), tiết kiệm kinh phí quản lý hành chính hơn 666 triệu đồng (đạt 40,8% so với tổng kinh phí được giao). Từ nguồn tiết kiệm này, mỗi cán bộ công chức có thêm thu nhập bình quân 945.000 – 1.575.000 đồng/người/tháng. 

T.Tg

Quận Thủ Đức: Kết nạp 38 công nhân trong doanh nghiệp tư nhân

Thực hiện công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, quận Thủ Đức đã kết nạp 38 trong tổng số 181 cảm tình Đảng, đạt tỷ lệ 21%. Trong số này, có 2 người Hoa, 2 người theo đạo Thiên chúa, 9 công nhân trực tiếp sản xuất.

Để tạo điều kiện cho các đối tượng Đảng đi học, Quận ủy Thủ Đức vận động giới chủ không trừ lương đối những người tham gia học tập chính trị, đồng thời cùng với Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức tổ chức suất ăn trưa cho các đoàn viên đi học lớp cảm tình Đảng. 

H.T.S.

Tăng thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Mới đây, Trung ương ban hành Quyết định 81-QĐ/TƯ bổ sung thẩm quyền thi hành kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với đảng viên.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thẩm quyền quyết định các hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo cấp ủy viên tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương (kể cả bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ), đảng viên là cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý nhưng không phải là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Quyết định các hình thức kỷ luật đối với các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Đảng. 

S.T.H.

Các tin, bài viết khác