Quy chế xét chọn đơn vị thực hiện các dự án về tiết kiệm năng lượng

Bộ Công nghiệp vừa ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Theo đó các đơn vị, cá nhân được chủ trì thực hiện dự án phải đáp ứng các tiêu chí như xác định mục tiêu, nội dung và phương thức triển khai thực hiện; năng lực của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyển chọn; tiềm lực liên quan tới việc thực hiện dự án (cơ sở vật chất, lực lượng và cơ cấu cán bộ, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm…); tính hợp lý của kinh phí đề xuất.

Các tổ chức, cá nhân được đề nghị trúng tuyển chủ trì thực hiện dự án là tổ chức, cá nhân có hồ sơ được xếp hạng cao nhất và có số điểm trung bình tối thiểu đạt 70/100 điểm, trong đó điểm trung bình của nội dung phải đạt 50/65 điểm.

C.A.

Các tin, bài viết khác