Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030: Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn

Ngày 27-9, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội thảo khoa học "Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn".
Hội thảo khoa học Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn
Hội thảo khoa học Thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, ông Hoàng Hà, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật nêu rõ, nhằm tạo khung pháp lý cho phát triển văn hóa, ngày 12-11-2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 tại Quyết định số 1909/QĐ-Ttg. Đến nay, sau gần 2 năm triển khai, việc thực hiện chiến lược này đã đạt được một số thành tựu nhưng cũng đã xuất hiện những hạn chế, bất cập về nhận thức, nguồn lực, chính sách, đào tạo… Những vấn đề đặt ra của phát triển văn hóa hiện nay đang đòi hỏi cần phải được phân tích, giải quyết thấu đáo trên cơ sở mối tương quan biện chứng với phát triển kinh tế, xã hội.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá, phân tích vai trò, đóng góp của việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong việc cụ thể hóa các nghị quyết, văn kiện của Đảng về văn hóa; góp phần xây dựng và phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh đó, giúp các nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học, những người thực hành văn hóa nhận diện rõ hơn về thực trạng của việc thực hiện chiến lược, cũng như đề xuất các giải pháp để thực hiện đạt yêu cầu đề ra. Qua đó, đúc rút và bổ sung cho công tác phát triển lý luận về văn hóa, đề xuất các giải pháp thiết thực hoàn thiện chính sách văn hóa.

Với 35 tham luận, hội thảo tập trung vào 3 nội dung chính: đánh giá thực trạng triển khai chiến lược ở Trung ương và địa phương; phân tích nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế; đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện thực hiện thành công chiến lược.

Hội thảo nhận được nhiều ý kiến thiết thực từ thực tiễn phong phú, sinh động về quảng bá văn hóa, văn hóa cơ sở, công nghiệp văn hóa, bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số... Đây sẽ là cơ sở để ban tổ chức hội thảo báo cáo, đề xuất về phương diện chính sách đối với các cơ quan hữu quan trong thực hiện chiến lược những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển bền vững đất nước.

Tin cùng chuyên mục