Tiếp tục xây dựng nền văn học nghệ thuật xứng tầm, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân

Ngày 2-3, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam tổ chức tọa đàm “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học nghệ thuật Việt Nam”.

Phát biểu đề dẫn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, PGS-TS Đỗ Hồng Quân nhấn mạnh, Đề cương về văn hóa Việt Nam đã tạo nền tảng lý luận quan trọng để hình thành các chủ trương, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng gắn với mỗi giai đoạn cách mạng. Dưới ánh sáng của đề cương soi rọi, VHNT Việt Nam đã có nhiều thành tựu giá trị, đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền văn hóa dân tộc, hiện thực và nhân văn. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho biết, năm 2023 cũng là dịp Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam nhìn lại lịch sử và chặng đường 75 năm hình thành, phát triển, có phương hướng phát huy những giá trị, ý nghĩa của đề cương để tiếp tục xây dựng nền VHNT xứng tầm, đáp ứng nhu cầu, kỳ vọng của nhân dân.

Theo NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, cần có sự quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nghị quyết đã có của Đảng về VHNT nói riêng và văn hóa nói chung; đồng bộ từ Trung ương đến địa phương trong việc hỗ trợ, động viên, cổ vũ văn nghệ sĩ sáng tạo, cống hiến. NSND Trần Quốc Chiêm cũng cho rằng, để nền VHNT Việt Nam tiếp tục có những đóng góp tương xứng với kỳ vọng của Đảng và nhân dân trong nỗ lực chung xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thì việc tích cực thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là rất cần thiết.

Tin cùng chuyên mục