Tổng kết gần 10 năm “Nghị quyết của Bộ Chính trị về BHXH - BHYT”

Ngày 24-12 tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH, Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012 - 2020.
Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Nghị Quyết 21-NQ/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện có hiệu quả công tác BHXH, BHYT. Với mục tiêu phấn đấu tăng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện; thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; trên 80% dân số tham gia BHYT. Sử dụng an toàn và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH trong dài hạn; quản lý, sử dụng có hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ BHYT. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, BHXH, BHYT giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội và tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước. Trong thời gian qua, cùng với chính sách phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác BHXH, BHYT theo mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại nghị quyết.

Đồng chí Trần Tuấn Anh biểu dương những kết quả sau gần 10 năm thực hiện nghị quyết. Đó là hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tiếp tục được hoàn thiện hơn; số người tham gia BHXH đều tăng qua các năm; số người tham gia BHYT vượt mục tiêu đề ra. Quyền lợi của của người tham gia BHYT ngày càng mở rộng. Cơ cấu đầu tư quỹ chuyển dịch theo hướng bền vững và an toàn; quy mô đầu tư quỹ ngày càng lớn, số dư đầu tư quỹ và lợi nhuận hàng năm đều tăng. Chất lượng dịch vụ BHXH, BHYT từng bước được cải thiện. Công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được chú trọng và tăng cường...

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, hạn chế, như: diện bao phủ BHXH thấp, chưa đạt được mục tiêu mà nghị quyết đề ra và có sự chênh lệch lớn giữa các địa phương, các vùng trong cả nước. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng; tỷ lệ tham gia BHYT chưa bền vững, chủ yếu do có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Ngoài ra, hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT chưa phù hợp với thực tiễn, chưa đồng bộ với các chính sách kinh tế - xã hội khác; Quỹ BHXH đầu tư chưa đa dạng, chưa tận dụng khả năng sinh lời; Quỹ bảo hiểm thất nghiệp kết dư lớn thể hiện sự chưa hiệu quả trong quản lý, sử dụng và chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, nội chi quỹ BHYT có xu hướng tăng; Tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT xảy ra ở nhiều địa phương, thuộc các thành phần kinh tế; Dịch vụ BHXH, BHYT chưa thực sự đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

Toàn cảnh hội nghị của Ban Kinh tế Trung ương ngày 24-12

Cũng theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, để thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trong thời gian tới, các cấp ủy đảng cơ quan, bộ, ban ngành Trung ương và địa phương cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT phù hợp với mọi đối tượng; gắn thực hiện có hiệu quả công tác bBHXH, BHYT với thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã được nêu tại Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống đại dịch Covid-19.

Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mà địa phương có lợi thế nhằm thu hút nhiều lao động, tạo việc làm cho người lao động, nhất là lực lượng lao động phi chính thức, chưa có quan hệ lao động, chưa tham gia BHXH, coi đây là giải pháp quan trọng nhất hướng đến đối tượng dễ bị tổn thương, nhằm gia tăng độ bao phủ BHXH, BHYT.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp, tích hợp, khai thác hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung BHXH, BHYT gắn với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội, dân cư, y tế, lao động - việc làm.

Từ hội nghị này, Ban Kinh tế Trung ương cùng các cơ quan liên quan sẽ có báo cáo tiếp thu, tổng kết trình Bộ Chính trị. 

Tin cùng chuyên mục