TPHCM tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X)

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa thông qua Kế hoạch nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa X).

Các cấp ủy Đảng tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ đảng viên nắm được những vấn đề cơ bản của 2 nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu các cấp ủy gắn việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và nghị quyết Đảng bộ địa phương, đơn  vị.

T.Tg.

Các tin, bài viết khác