VĂN BẢN MỚI

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Công an đã có Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29-7-2008 hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế) theo quy định tại thông tư này.

2. Ngày 29-7-2008, Bộ Tài chính có Công văn số 8819/BTC-TCT hướng dẫn chính sách thuế đối với chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định. Theo hướng dẫn tại văn bản này thì doanh nghiệp Nhà nước thực hiện đánh giá lại tài sản cố định theo quy định để chuyển đổi thành công ty cổ phần thì phần chênh lệch do đánh giá lại ghi tăng phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp. Đối với các cơ sở kinh doanh khác thì khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định hạch toán vào thu nhập khác khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Cơ sở kinh doanh được trích khấu hao theo nguyên giá của tài sản cố định đánh giá lại. 

L.Ng

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất