“Văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập ” - cách tiếp cận đa chiều về văn hóa

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ấn hành cuốn sách Văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập của nhà báo, PGS- TS Nguyễn Hồng Vinh.
“Văn hóa và con người Việt Nam thời hội nhập ” - cách tiếp cận đa chiều về văn hóa

Cuốn sách thể hiện cách tiếp cận đa chiều về những thành tựu và những hạn chế, bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; kiến nghị một số giải pháp cụ thể nhằm làm cho văn hóa được phát triển đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế.

Cuốn sách tập hợp những bài viết chọn lọc của tác giả Nguyễn Hồng Vinh từng đăng trên nhiều ấn phẩm báo chí với các thể loại xã luận, bình luận, chuyên luận, bút ký, phóng sự, ghi chép...

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần thể hiện cách tiếp cận đa chiều về những thành tựu và những hạn chế, bất cập trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; phân tích, lý giải có sức thuyết phục các nguyên nhân chủ quan và khách quan, kiến nghị một số giải pháp cụ thể nhằm làm cho văn hóa được phát triển đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế; đồng thời để văn hóa thật sự thấm sâu vào lối nghĩ, nếp sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, trở thành sức mạnh nội sinh to lớn của đất nước.

Tất cả những bài viết đều tập trung thể hiện sinh động các quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước ta coi văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, thể hiện những nét đẹp của văn hóa con người Việt Nam là yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Những phẩm chất đó đã tạo nên bản sắc, sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta trong quá trình dựng nước và giữ nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ta trong quá trình hội nhập và phát triển, đã và đang được phát huy cao độ trong thời cách mạng công nghiệp 4.0.

Cũng qua cuốn sách, người đọc có thể hình dung cách làm sáng tạo để mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh sớm thành hiện thực trên đất nước ta, thông qua các việc làm sinh động thể hiện quan điểm kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa; trong kinh tế có văn hóa, trong văn hóa có kinh tế ở nhiều đơn vị, địa phương trong cả nước.

Tin cùng chuyên mục