Xử lý trách nhiệm người đứng đầu không thực hiện tốt công tác phối hợp trong giải quyết hồ sơ

UBND TPHCM giao Sở Nội vụ tổng hợp các trường hợp không thực hiện tốt quy chế phối hợp theo đề nghị của đơn vị chủ trì và báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

Trong các cuộc họp với sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhiều lần yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp.
Trong các cuộc họp với sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhiều lần yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong công tác phối hợp.

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp giải quyết hồ sơ trình UBND TPHCM.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, đơn vị được giao làm đơn vị chủ trì giải quyết hồ sơ, phải chủ động đề nghị, đôn đốc, nhắc nhở sở ngành, đơn vị liên quan có ý kiến hoặc cung cấp thông tin, tài liệu về nội dung cần phối hợp.

Trường hợp đơn vị chủ trì đã thực hiện hết trách nhiệm trong quy trình lấy ý kiến mà các đơn vị liên quan không phối hợp hoặc phối hợp không đầy đủ thì đơn vị chủ trì có văn bản gửi Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND TPHCM xử lý trách nhiệm các đơn vị không quan tâm phối hợp.

Sở Nội vụ được giao tham mưu, đề xuất UBND TPHCM về hình thức xử lý với từng mức độ vi phạm của các sở ngành, đơn vị có liên quan. Sở cũng phải tổng hợp các trường hợp không thực hiện tốt quy chế phối hợp (không ý kiến, chậm trễ ý kiến, có ý kiến không đầy đủ hoặc không tham gia họp theo yêu cầu) để báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xử lý trách nhiệm người đứng đầu.

UBND TPHCM cũng yêu cầu thủ trưởng các sở ngành, đơn vị chỉ trình UBND TPHCM tổ chức cuộc họp trong trường hợp đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm của đơn vị chủ trì nhưng còn có ý kiến khác nhau. Trong tờ trình phải đầy đủ ý kiến của các đơn vị liên quan và chính kiến đề xuất của đơn vị chủ trì.

Trước đó, trong các cuộc họp với sở, ban, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thường xuyên nhắc nhở về công tác phối hợp giải quyết hồ sơ, công việc. Chủ tịch UBND TPHCM nhận xét công tác phối hợp thời gian qua vẫn chưa tốt, thậm chí có những đơn vị có phần chùng lại khiến công việc chung bị chậm trễ. Do đó, từng người đứng đầu cần phân tích, kiểm điểm, tìm cách để khắc phục.

Tin cùng chuyên mục