20%-30% cơ sở có nguồn thải lớn đã được quản lý

Theo Bộ TN-MT, giai đoạn 2016-2020, các cơ quan trung ương và địa phương đã phối hợp nhịp nhàng, thống nhất trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 

Theo đó, các đơn vị đã phối hợp quản lý tốt 20%-30% cơ sở có nguồn thải lớn, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao (gây ra 70%-80% các vấn đề môi trường) để khoanh vùng, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, giám sát chặt chẽ việc xả thải, kiên quyết xử lý vi phạm, đảm bảo thực hiện tốt bảo vệ môi trường.

Quản lý chất thải rắn sinh hoạt được triển khai đồng bộ, có lộ trình phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, tái chế tăng, tỷ lệ chôn lấp giảm. 

Tin cùng chuyên mục