Báo chí là lực lượng nòng cốt

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là nhiệm vụ được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (gọi tắt là Nghị quyết 35). 
Các phóng viên tác nghiệp tại một hội nghị ở TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Các phóng viên tác nghiệp tại một hội nghị ở TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ động tổ chức đấu tranh phản bác

Nghị quyết 35 nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó cơ quan báo chí các cấp là nòng cốt. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, không phải đến tháng 10-2018, Đảng ta mới quan tâm tới việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng để ban hành Nghị quyết 35. Cũng không phải đến thời điểm Nghị quyết 35 được ban hành thì báo chí mới được xem là lực lược nòng cốt. Công tác bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng và bảo vệ nhân dân; đồng thời kiên quyết đấu tranh phản bác, ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch luôn được Đảng ta coi trọng ngay từ khi Đảng ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Ngay từ những ngày đầu của cuộc cách mạng, báo chí đã đóng vai trò rất quan trọng, nòng cốt.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Báo Thanh Niên vào ngày 21-6-1925, nhằm giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vạch mặt bọn xâm lược và bè lũ tay sai, nêu bật yêu cầu cấp thiết phải thành lập chính Đảng Cộng sản ở Việt Nam; tiếp đó, Người cùng các đồng chí của mình cho ra đời một số tờ báo và xuất bản một số cuốn sách, tài liệu có nội dung yêu nước, cách mạng. 

Trong giai đoạn mới của cách mạng, các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền những quan điểm sai trái, xuyên tạc, với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trọng tâm là xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chí nói chung và báo chí TPHCM nói riêng đã không ngừng nâng cao chất lượng thông tin đại chúng, tính chân thật, tính chiến đấu và tính đa dạng của thông tin; coi trọng phát hiện và đề cao các nhân tố mới đồng thời phát hiện, phê phán các hiện tượng tiêu cực, tăng cường công tác thông tin đối ngoại; chủ động tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Nâng cao trình độ, nhận thức, bản lĩnh người làm báo

Thực hiện Nghị quyết 35, để phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, xứng với tiềm năng, nguồn lực sẵn có, cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan báo chí cần quan tâm. Cụ thể, quán triệt nghiêm túc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên của đơn vị về quan điểm, mục tiêu và những nhiệm vụ của Nghị quyết 35; chú trọng nâng cao nhận thức của đội ngũ người làm báo, nhất là lực lượng trực tiếp tác nghiệp mảng công tác chính trị - xây dựng Đảng về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; làm cho đội ngũ những người làm báo của đơn vị thấy được niềm tự hào và trách nhiệm cao cả của mình, để từ đó chuyển biến nhận thức thành hành động, tham gia tích cực, có hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận báo chí.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề trên trang nhất, ở vị trí dễ tiếp cận nhất đối với báo in và báo điện tử và trong các khung giờ vàng đối với phát thanh, truyền hình về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tuyên truyền, nhân rộng những gương sáng đảng viên, tấm gương người tốt việc tốt… Cần nghiêm túc xác định nội dung chủ đề này là một trong những dòng thông tin chủ lưu của mỗi cơ quan báo chí, công khai, thẳng thắn, quyết liệt không khoan nhượng trước bất cứ hành vi, thủ đoạn, các luận điệu xuyên tạc, chống phá nào nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên nói chung và đội ngũ trực tiếp tác nghiệp mảng thời sự chính trị, xây dựng Đảng và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận báo chí nói riêng. Xác định đây là một mảng công tác quan trọng nhưng rất khó khăn, đòi hỏi người làm báo phải không ngừng trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin lý luận, các quy định, chỉ thị của Đảng thường xuyên, liên tục; đồng thời phải nhạy bén với tình hình, chủ động dự báo, đánh giá tình hình và có tính sáng tạo trong triển khai đề tài, không để bị dẫn dắt, chạy theo thông tin mạng xã hội.

Các cơ quan báo chí tại TPHCM như Báo SGGP, Đài Truyền hình TPHCM, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM, Báo Người Lao Động, Pháp Luật TPHCM… đã xây dựng các chuyên mục, kịp thời nắm bắt tình hình thời sự, chính trị, dư luận và các vấn đề nảy sinh trong xã hội để có những nội dung phản bác thông tin giả, xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên báo hình, báo nói, báo in và báo điện tử để chuyển tải những thông tin đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. 

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Đứng chắc chân

Nhiều nhà phân tích thị trường đưa ra dự báo rằng xu hướng giá cả sắp tới sẽ nhích lên. Vậy chuyện này sẽ làm mảng bán lẻ ở xứ mình nở ra hay co lại?

Tin buồn