Biến chủ trương thành kết quả thực tiễn

(SGGP). - Hôm qua 15-6, sau gần 3 ngày làm việc, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TPHCM dành cho đối tượng cán bộ chủ chốt TPHCM đã bế mạc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP yêu cầu tất cả các cấp ủy Đảng phải xây dựng được chương trình hành động sát sườn cuộc sống, để thật sự biến Nghị quyết của Đảng thành hiện thực.

Trong 3 ngày (từ 13 đến 15-6), trên 1.000 cán bộ chủ chốt đã nghe báo cáo viên giới thiệu và chia ra 24 tổ để trao đổi, thảo luận về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung), Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ TP, Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Đã có trên 220 ý kiến phát biểu, hiến kế của đại biểu về những giải pháp tích cực để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Thay mặt Ban Chỉ đạo tổ chức học tập nghị quyết, đồng chí Lê Thanh Hải hoan nghênh sự nhiệt tình của các báo cáo viên, sự tham gia đông đủ, nghiêm túc của đại biểu. Đồng chí yêu cầu các đại biểu cần nắm vững những điểm đáng chú ý. Trong đó, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), đại biểu phải nắm vững 5 bài học kinh nghiệm lớn: Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH; sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong nước với quốc tế; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời nắm vững 8 đặc trưng của xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng; mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta và mục tiêu đến giữa thế kỷ 21; 8 phương hướng cơ bản xây dựng XHCN.

Trong đó đặc biệt chú trọng nắm vững và giải quyết tốt những mối quan hệ lớn: giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa kinh tế thị trường và định hướng XHCN; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất XHCN; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; không phiến diện, cực đoan, duy ý chí.

Về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020, đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu phân tích rõ để thấy hết những thuận lợi và khó khăn trong chặng đường 10 năm tới mà đất nước ta nói chung, TPHCM nói riêng sẽ trải qua, phải đối mặt… Đồng chí cũng đề nghị báo cáo viên nắm vững, truyền đạt chính xác nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định mới.

Đồng chí Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Nhiệm vụ quan trọng cần làm ngay là các cấp ủy Đảng phải tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết thật sát hợp với địa phương, đơn vị. Cùng với việc tổ chức học tập nghị quyết thì chương trình hành động là cơ sở để tạo sự nhất trí về tư tưởng, hành động trong nội bộ và sự đồng thuận xã hội”. Đồng chí đề nghị đại biểu chú ý trong triển khai ở các cấp cần quan tâm đầy đủ tới việc chuẩn bị đội ngũ báo cáo viên, chuẩn bị đề cương bài giảng, bám sát vào các vấn đề cơ bản và mới, những quan điểm lớn, cốt lõi để tập trung phân tích làm rõ, quan tâm việc cung cấp các tài liệu bổ trợ việc nghiên cứu, học tập, quán triệt.

“Học tập, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhằm thực hiện bằng được nhiệm vụ quan trọng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, đồng chí Lê Thanh Hải yêu cầu.

Đồng chí cũng tin tưởng các cán bộ chủ chốt sẽ mang hết tâm huyết tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến các chủ trương, đường lối, mục tiêu trong các văn kiện đại hội thành kết quả thực tiễn, thể hiện rõ trong mọi mặt phát triển của đất nước nói chung và TPHCM nói riêng.

H.HIỆP

Các tin, bài viết khác