Bộ Chính trị ban hành Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9-5-2024), quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục