Bộ Nội vụ nói về đề xuất chế độ, chính sách đặc thù cho cán bộ làm công tác tôn giáo

Ngày 22-9, Bộ Nội vụ thông tin, bộ đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng chế độ đặc thù đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

Trước đó, cử tri TP Hải Phòng mong muốn Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ ban hành chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo; có chính sách thu hút cán bộ, công chức giỏi vào làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo Bộ Nội vụ, về việc này, bộ đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ; tuy nhiên, theo Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, nội dung cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) đã có thay đổi nên trong lộ trình thực hiện chính sách cải cách tiền lương, sẽ không có chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo.

Trụ sở Bộ Nội vụ

Trụ sở Bộ Nội vụ

Bên cạnh đó, đối với việc thực hiện chính sách thu hút cán bộ, công chức giỏi vào làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, đây là vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh quyết định.

Do đó, khi xét thấy cần thiết, UBND TP Hải Phòng có thể xây dựng đề án trình HĐND thành phố thông qua và ban hành nghị quyết về việc thực hiện chính sách thu hút người tài, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ để tạo nguồn cán bộ làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục