Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai 10 giải pháp khắc phục ô nhiễm

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đưa ra 10 biện pháp cải thiện môi trường sẽ được thực hiện trong năm 2012. Theo đó, đánh giá lại các chỉ tiêu về môi trường, từ đó nghiên cứu, đề xuất đưa bộ chỉ tiêu mới về môi trường vào Chiến lược quốc gia bảo vệ môi trường giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường theo hướng khắc phục ngay những tồn tại, bất cập hiện nay, góp phần tăng cường hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tổ chức đào tạo, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực môi trường, đáp ứng yêu cầu thực tế. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý.

Triển khai các đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông - nhất thiết phải kiện toàn lại mô hình hoạt động của các ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - đột phá về công tác bảo vệ môi trường tại các lưu vực sông này. Phối hợp với lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra...

Trong đó, tập trung mạnh vào nhóm đối tượng là cơ sở nhập khẩu phế liệu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp gây ô nhiễm dọc các lưu vực sông. Đồng thời, xử lý nghiêm những cơ sở nuôi trồng và chế biến thủy sản, cơ sở hành nghề quản lý chất thải nguy hại và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 64 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai Luật và mở rộng hợp tác quốc tế về bảo tồn đa dạng sinh học. Tăng cường các hoạt động kiểm soát ô nhiễm, nhất là kiểm soát và cải thiện ô nhiễm tại làng nghề. Thắt chặt quản lý đánh giá tác động môi trường. Tăng cường truyền thông và tranh thủ hợp tác quốc tế để đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ phát triển công nghệ môi trường.

B. MINH

Các tin, bài viết khác