Cán bộ chủ chốt toàn quân thực hiện Nghị quyết Đại hội XI

Sáng 13-6, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên các đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương. Các báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XI của Đảng.

Cán bộ tham gia hội nghị tập trung thảo luận chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.


N.T.

Các tin, bài viết khác