Cụm công nghiệp “đẩy” ô nhiễm về nông thôn

(SGGPO).- Ngày 24-6, Báo cáo môi trường quốc gia năm 2014 với chủ đề “Môi trường nông thôn” được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố cho thấy, khoảng 67% dân số cả nước, vùng nông thôn Việt Nam đang chịu sức ép từ chính các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân trong khu vực và nguy cơ không nhỏ về ô nhiễm môi trường của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu vực đô thị lân cận.

Cụ thể, ô nhiễm môi trường cục bộ môi trường, không khí, nước mặt, nước dưới đất, môi trường đất đã xuất hiện tại một số nơi. Đặc biệt, đối với môi trường không khí, đáng chú ý nhất là vấn đề ô nhiễm bụi, ô nhiễm do khí thải NH3, SO2, NO2 tại một số khu công nghiệp, làng nghề. Nguyên nhân chủ yếu là do các hoạt động sản xuất ở các vùng nông thôn còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, công nghiệp lạc hậu, hiệu quả sử dụng nguyên-nhiên liệu còn thấp, mặt bằng sản xuất hạn chế cùng với nhận thức của người dân về bảo vệ chưa cao. Trong khi đó, những năm gần đây, các cụm công nghiệp có xu hướng chuyển dần về khu vực nông thôn, tạo sức ép lên môi trường, là nguyên nhân trực tiếp gây ô nhiễm môi trường ở một số vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, việc phát triển sản xuất kinh tế chưa quan tâm đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn còn hạn chế; chưa kiểm soát được chất thảo bao bì, hóa chất bảo vệ thực vật; khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề; công tác quản lý môi trường thiết đơn vị đầu mối quản lý, tỷ lệ dân cư nông thôn được cấp nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường nông thôn còn thấp.

Việc xây dựng Báo cáo môi trường quốc gia được thực hiện theo Luật Bảo vệ môi trường. Theo đó, cứ 5 năm một lần, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành xây dựng Báo cáo môi trường tổng quan trình Quốc hội. Vào năm 2016, Báo cáo môi trường năm 2015 mà Bộ này công bố sẽ là một Báo cáo môi trường tổng quan. Hàng năm, Bộ xây dựng Báo cáo chuyên đề về vấn đề môi trường đang nổi cộm, bức xúc để làm cơ sở xem xét các tác động qua lại giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường và kịp thời điều chỉnh kế hoạch phát triển nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.

ANH PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác