Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2010)

Đảng bộ và nhân dân TPHCM quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác (*)

(Trích diễn văn của đồng chí LÊ THANH HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”)

Chúng ta thật vinh dự, tự hào được sống trong thời đại Hồ Chí Minh, phát huy cao độ trách nhiệm của người dân TP mang tên Bác Hồ, càng phải ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người. Đó là nhu cầu khách quan, là lợi ích thiết thân của mỗi người, của sự nghiệp đổi mới đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta càng quán triệt sâu sắc tư tưởng chiến lược có ý nghĩa chỉ đạo về chính trị và lý luận, về nhận thức và hành động trong toàn bộ tiến trình cách mạng Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đồng thời phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng với vai trò lãnh đạo và niềm tin của nhân dân, chú trọng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, thấm nhuần lời dạy của Bác: “Nhiệm vụ của Đảng là một lòng, một dạ, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác”. Cho nên, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trao bằng khen tặng các điển hình “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ảnh: Việt Dũng

Đi theo con đường mà nhân dân ta, Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, Đảng bộ và nhân dân TP quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, đã nỗ lực giành được những thành tựu to lớn, cơ bản, toàn diện và phấn đấu xây dựng TPHCM thành TP xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Trước mắt, chúng ta phải tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, năng lực cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế, sự quá tải của kết cấu hạ tầng, nhất là tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường; về đào tạo nguồn nhân lực; một số vấn đề văn hóa, xã hội đang gây bức xúc chậm được khắc phục; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị chưa đáp ứng yêu cầu và mong đợi của nhân dân. Cần phải đề cao quyết tâm chính trị để vươn lên, mà vấn đề cơ bản là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ra sức xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện chủ trương đặc biệt quan trọng là không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ muôn vàn kính yêu, chúng ta xin tiếp tục báo cáo với Người về những tập thể, cá nhân của TP đã thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua. 52 tập thể và 160 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, được chọn để biểu dương ở cấp TP lần này mang tính đại diện cho hàng chục vạn cán bộ, đảng viên, hàng triệu công dân TP mang tên Bác Hồ, luôn hướng về Người, luôn tâm niệm học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người; coi đó là lẽ sống, là niềm tin, là trách nhiệm và là tình cảm thiêng liêng cao quý nhất.

Thành ủy rất vui mừng vì có được kết quả mang ý nghĩa thiết thực và quan trọng như vậy, khẳng định thực tiễn về khả năng thực hiện thành công mục tiêu của cuộc vận động đề ra. So với năm 2009, năm đầu tiên thực hiện việc biểu dương cấp TP, năm nay có nhiều điển hình mới, gương điển hình đa dạng, phong phú về tinh thần tận tụy, sáng tạo trong công việc, gắn bó mật thiết và trách nhiệm với nhân dân, đoàn kết với đồng đội, chăm lo cho người nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, giữ gìn sự trong sạch và liêm khiết. Trong đó có nhiều đồng chí cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Hàng ngàn tập thể, hàng vạn cá nhân của TP dù không được nêu ra trong danh sách biểu dương hôm nay, nhưng với cách làm năng động, sáng tạo, thiết thực, tạo nên những kết quả không thể đo đếm, vì đó là tấm lòng, là niềm tin son sắt đối với Bác Hồ kính yêu, với Đảng quang vinh. Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, hệ thống chính trị và toàn xã hội, từ việc học tập đến làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Cuộc vận động cũng đã góp phần giữ gìn, bồi đắp các giá trị đạo đức, lối sống, đạo lý dân tộc, lòng yêu nước, thương dân; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Gắn kết việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành và từng cơ quan đơn vị, với quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2010, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ VIII, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X của Đảng. Tất cả điều đó thể hiện sự chuyển biến rõ rệt theo yêu cầu thực hiện cuộc vận động “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”; đồng thời, phản ánh kết quả thực hiện các chủ đề của cuộc vận động, tập trung xây dựng Đảng, bám sát nhiệm vụ trọng tâm tổ chức tốt đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ IX, tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Từ đó, tích cực khắc phục những yếu kém của cuộc vận động như “làm theo” chưa sâu rộng; tấm gương của lãnh đạo, của người đứng đầu vẫn chưa tương xứng dù đã nhiều hơn lần trước; một số cán bộ chưa thật sự gương mẫu, tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân chưa được loại trừ...

Qua thực tiễn hơn ba năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với phương châm “tích cực học tập, nỗ lực làm theo” mặc dù còn những hạn chế, yếu kém phải ra sức khắc phục, song chúng ta đã đạt được những chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân TP. Những kết quả đạt được khẳng định rõ nét việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tấm gương, đạo đức Bác Hồ là động lực to lớn, là nền tảng vững chắc, bảo đảm sự ổn định và phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng xã hội thực sự công bằng, dân chủ, văn minh. Qua đó sẽ “làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Chúng ta phải nỗ lực thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ chung là tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Đối với TPHCM, trong những năm tới, nhiệm vụ chính trị đặt ra cho chúng ta rất nặng nề, có nhiều thuận lợi, thời cơ, song không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi cao về sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Chúng ta phải phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững; ra sức xây dựng, phát triển văn hóa, tạo nền tảng tinh thần xã hội lành mạnh; thường xuyên tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, đi đôi với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực và hiệu quả của bộ máy nhà nước, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh, với chủ đề năm 2010: Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”; phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, kiên quyết khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; ngăn chặn và đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy công quyền; thật sự phát huy dân chủ, tạo điều kiện để nhân dân giám sát, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện tốt việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng thường xuyên, nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh, có sức chiến đấu cao; thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, giữ vững và phát huy thành quả cách mạng.

———————————
(*) Đầu đề do Báo SGGP đặt.

- Diễn văn của đồng chí LÊ THANH HẢI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chị Nguyệt từ thiện

“Chị Nguyệt ơi, quận đang vận động tài trợ phương tiện đi học cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị có tham gia đóng góp không?”. Nhận cuộc gọi của đại diện Ủy ban MTTQ quận 11, TPHCM, chị Đặng Thị Minh Nguyệt (chủ doanh nghiệp Decal Minh Nguyệt) không chần chừ, nhận lời tài trợ ngay 10 chiếc xe đạp.

Xây dựng Đảng

Việt Nam và Thế giới

Thành công làm nên uy tín Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chuyên gia và truyền thông Đức đã đánh giá về những thành công làm nên uy tín của Việt Nam, cũng như những khía cạnh chính của Đại hội Đảng XIII.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Cải cách hành chính

Bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, doanh nghiệp tiết kiệm hàng chục tỷ đồng

Tổng cục Hải quan thông tin, sau gần 1 tháng áp dụng nghị quyết về việc khai và chia sẻ dữ liệu điện tử thông tin phương tiện nhập khẩu, bãi bỏ tờ khai nguồn gốc cho thấy cơ quan hải quan sẽ tiết kiệm được hàng trăm ngàn giờ công, còn doanh nghiệp tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng chi phí.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP