Đặt lợi ích dân tộc, quốc gia lên trên hết

Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 - 28-1-2016)

Ngày 28-1-1941, sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc cùng Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc với mục tiêu hàng đầu là giành độc lập cho dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. 75 năm đã trôi qua, sự kiện lịch sử - Bác Hồ về nước cho tới ngày hôm nay vẫn mang những giá trị lớn lao, ý nghĩa sâu sắc đối với tiến trình bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Tranh: Bác Hồ về nước (28-1-1941)

Yêu cầu cấp thiết - thời khắc lịch sử

Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28-1-1941, tức mùa xuân năm Tân Tỵ, Bác Hồ thân yêu của chúng ta đã trở về Tổ quốc. Có thể xem thời điểm Bác về nước là một thời khắc lịch sử vô cùng trọng đại đối với đất nước và dân tộc trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Trước tiên phải thấy rằng, bối cảnh lịch sử vào thời điểm đầu những năm 40 của thế kỷ trước khi Bác quyết định trở về nước là bởi lúc đó phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở trong nước đã phát triển mạnh mẽ và chuyển mạnh đấu tranh vũ trang. Tháng 9-1940, Nhật nhảy vào Đông Dương đồng nghĩa với kẻ thù của chúng ta thời điểm đó tăng lên, mâu thuẫn dân tộc phát triển. Cùng với đó ở trong nước đã xuất hiện nhiều cuộc khởi nghĩa lớn như: khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam kỳ. Do đó, tình hình bức thiết ở trong nước đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành chính quyền đặt ra yêu cầu cần sự có mặt của Bác ở trong nước để lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cũng vào thời điểm đó, vào tháng 6-1940, Đức đã chiếm nước Pháp nên theo Bác đây là cơ hội tốt để chúng ta giành độc lập đất nước. Nên Bác đã cùng với các đồng chí như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp lúc đó đang ở Trung Quốc đã bàn bạc và đi tới quyết định là trở về Việt Nam để lãnh đạo phong trào cách mạng ở trong nước.

Trong khi đó, về yêu cầu lãnh đạo ở trong nước, tình hình ở trong nước vào thời điểm đầu năm 1940 đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã bị địch bắt và cho tới cuối năm 1940, nhiều đồng chí trong Trung ương cũng bị địch bắt. Tình thế lúc đó buộc Đảng ta đã phải thành lập ra Ban Trung ương lâm thời tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 ở Đình Bảng, Bắc Ninh nên khi Bác về nước cũng là cơ hội và yêu cầu cấp thiết để kiện toàn lại Ban lãnh đạo Trung ương lâm thời nhằm lãnh đạo phong trào cách mạng và cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Do đó chỉ sau ít tháng sau khi về nước, vào tháng 5-1941, Người đã triệu tập Hội nghị Trung ương 8 (khóa I) của Đảng, họp từ ngày 10-5 đến ngày 19-5-1941. Dưới sự chủ trì của Người, hội nghị xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cấp thiết, hàng đầu của cách mạng nước ta lúc này. Theo sáng kiến của Người, hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh. Hơn nữa, Hội nghị Trung ương 8 (khóa I) của Đảng do Bác chủ trì đã hoàn thiện đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, đường lối giải phóng dân tộc. Nghị quyết đúng đắn của hội nghị đã được toàn Đảng và toàn dân ta thực hiện, dấy lên cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật, dẫn đến thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc

Phải khẳng định sự kiện Bác Hồ trở về đất nước vào mùa xuân năm 1941 đã đáp ứng đòi hỏi khách quan của phong trào cách mạng trong nước và sự phát triển của tiến trình lịch sử đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc Việt Nam. Cuộc trở về quê hương đất nước của Bác sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước mang nhiều ý nghĩa vô cùng to lớn. Điều quan trọng nhất khi Bác về nước là Người đã cùng với Trung ương hoàn chỉnh và phát triển đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, đặt cao ngọn cờ giải phóng dân tộc là trên hết, mục tiêu giải phóng dân tộc là cao nhất, đặt lợi ích của nhân dân, của giai cấp là cao nhất.

Bàn ghế đá bên suối Lênin, nơi Nguyễn Ái Quốc làm việc trong những ngày đẹp trời. Tại đây, Người đã dịch cuốnLịch sử Đảng Cộng sản Bônsêvích Liên Xô ra tiếng Việt và soạn thảo nhiều tài liệu khác...

Hơn nữa, nhìn nhận sâu sắc rằng, đường lối cách mạng giải phóng dân tộc do Bác và Trung ương Đảng thống nhất đặt ra có những điểm rất đáng chú ý, đó là: Đặt lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia lên trên hết; xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức Đảng; xúc tiến xây dựng căn cứ địa cách mạng, lực lượng chính trị, tập hợp lực lượng cho mặt trận Việt Minh, lực lượng vũ trang, cũng như các tổ chức chính trị khác như: Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Như vậy, ý nghĩa lớn nhất của sự kiện khi Bác về nước là hoàn thiện đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, tập hợp lực lượng cùng toàn Đảng, toàn dân hướng vào mục tiêu cao nhất là giành độc lập dân tộc và chính quyền về tay nhân dân.

Đồng thời, sự kiện Bác về nước cũng có ý nghĩa rất quan trọng khi Người cùng với Trung ương Đảng đã thúc đẩy toàn bộ tiến trình của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc, góp phần lan tỏa, lan rộng các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc từ Bắc kỳ, Trung kỳ cho tới Nam kỳ. Cùng với đó là việc củng cố tổ chức, hệ thống Đảng từ Trung ương cho tới các Xứ ủy, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tập hợp lực lượng khác không chỉ có công - nông - binh mà còn có trí thức, tiểu tư sản tham gia vào phong trào đấu tranh cách mạng. Đối với quốc tế, quyết định của Bác khi trở nước sau 3 thập kỷ bôn ba tìm đường cứu nước cũng là cơ sở quan trọng sau này để Việt Nam củng cố các mối quan hệ với các nước đồng minh chống lại chủ nghĩa phát xít. Cũng như tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của nhiều nước đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nước ta giành thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền và Cách mạng Tháng Tám.

Mùa xuân năm 2016 này, chúng ta kỷ niệm sự kiện lịch sử 75 năm Ngày Bác Hồ trở về Tổ quốc cũng trùng vào thời điểm Đại hội Đảng toàn quốc lần XII diễn ra, đây cũng là một sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử của dân tộc và đất nước ta. Trải qua 12 kỳ Đại hội Đảng, chúng ta thấy rằng mỗi kỳ Đại hội Đảng, đất nước ta lại có một bước phát triển mới tốt đẹp hơn, vững mạnh hơn. Nhìn lại sự kiện Bác về nước vào mùa xuân năm 1941 cốt lõi nhất là để giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, thì tới Đại hội XII của Đảng ta cũng tiếp tục đặt ra mục tiêu cao nhất là đề cao lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc để đưa đất nước ta phát triển hùng mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Việc Đảng ta tiếp tục giữ vững con đường cách mạng và mục tiêu cao nhất là xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh được xem như là một gạch nối quan trọng với sự kiện và mong muốn của Bác Hồ khi Người trở về nước sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.


PGS-TS NGUYỄn TRỌNG PHÚC
(Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng,
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)

Bàn ghế đá bên suối Lênin, nơi Nguyễn Ái Quốc làm việc
trong những ngày đẹp trời. Tại đây, Người đã dịch cuốn
Lịch sử Đảng Cộng sản Bônsêvích Liên Xô ra tiếng Việt
và soạn thảo nhiều tài liệu khác...

Tranh: Bác Hồ về nước (28-1-1941)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay

Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay

Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM Nguyễn Văn Vũ cho hay, trường hợp cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Nếu cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang thùng phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ ở, chỗ điều trị của cử tri để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Xây dựng Đảng

Quận 7 thành lập 21 chi bộ ô khu vực và chi bộ chung cư

Sáng 12 - 3, Quận ủy quận 7 tổ chức hội nghị báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch số 12-KH/QU ngày 12/9/2020 của Ban Thường vụ quận ủy về tổ chức lại chi bộ khu phố thành chi bộ ô khu vực, có xét đến đề án tổ chức, sắp xếp lại khu phố, tổ dân phố trên địa bàn quận 7. 

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Quỹ học bổng Vừ A Dính và CLB “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” trao học bổng tại Cà Mau và Bạc Liêu

Chiều 8-4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính và học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức trao 230 suất học bổng (1 triệu đồng/suất); trong đó, 100 suất dành riêng cho con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Nhân sự

Cải cách hành chính

Hậu Giang: Đột phá cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp

Sáng ngày 8-4, UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức lễ công bố thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Tổng đài giải đáp tự động dịch vụ công: 1900 86 68 95. Dự lễ có ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy; ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Thái Thu Xương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP