Đề xuất 5 chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo

Trong dự thảo đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo, Bộ GD-ĐT đã đề xuất 5 nhóm chính sách chủ yếu nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo.

Theo đó, giải pháp đầu tiên là định danh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quyền và nghĩa vụ nhà giáo. Điều này giúp cho việc định danh nhà giáo một cách đầy đủ và tường minh, giúp việc quản lý nhà giáo trong toàn quốc được thống nhất, các chính sách cho nhà giáo được ban hành đầy đủ, kịp thời. Giải pháp thứ 2 là chính sách tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo nhằm đảm bảo việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo phù hợp với đặc thù hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo; đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc quản lý nhà giáo hoạt động tự do (không thuộc biên chế nhà giáo), tạo điều kiện cho sự phát triển giáo dục bình đẳng giữa công - tư. 

Giải pháp thứ 3 là quy hoạch, đào tạo, phát triển nghề nghiệp nhà giáo giúp khuyến khích, tạo động lực để nhà giáo được phát triển chuyên môn, nghề nghiệp, tự do nghiên cứu và trao đổi học thuật. Thứ 4 là chính sách đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo, có tính toán đến yếu tố đặc thù ngành để nhà giáo yên tâm công tác. Thứ 5 là chính sách quản lý nhà nước về nhà giáo để làm rõ hệ thống quản lý ngành về nhà giáo; thống nhất việc quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương để tránh chồng chéo trong chức năng, nhiệm vụ, đồng thời nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà giáo.

Tin cùng chuyên mục