Đổi mới chính trị không có nghĩa là thay đổi chế độ chính trị

(SGGPO).- Sáng nay 26-3, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đây là hội nghị thường niên nhưng khác với các năm trước là tổng kết năm 2015 đồng thời nhìn lại cả quá trình 5 năm nhiệm kỳ 2010-2015; việc xây dựng phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2016 là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Lưu

Báo cáo do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trình bày tại hội nghị cho biết, năm 2015 và nhiệm kỳ vừa qua, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương; triển khai thực hiện và hoàn thành một khối lượng công tác lớn; đã tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Cụ thể, đã thực hiện 21/21 nội dung, trong tổng số 58 nội dung dự kiến của Chương trình làm việc toàn khóa  Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; 100% các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao trong năm 2015 hoàn thành và được đánh giá tốt. Quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, suy thoái trong Đảng; đồng thời khắc phục được một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và trong thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có chuyển biến mới tích cực. Tiếp tục thực hiện Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; điều động, luân chuyển số lượng lớn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và hầu hết các đồng chí cấp ủy viên các cấp đều nằm trong quy hoạch, đã được đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm về công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tham mưu ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế bầu cử trong Đảng; Quy định về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ… góp phần phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Chủ động tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đặc biệt là Đại hội XII của Đảng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm thực hiện. Chủ động theo dõi, tham mưu cho cấp ủy, tổ chức đảng giải quyết tốt vấn đề chính trị nội bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng được chú trọng đẩy mạnh, quan tâm và hiệu quả hơn.

Báo cáo nhấn mạnh, điểm nổi bật nhất của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2015 là đã kịp thời ban hành, quán triệt và triển khai đồng bộ các văn bản, đảm bảo sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Để chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XII, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu chuẩn bị sớm, bài bản, khoa học, đồng bộ và liên thông các khâu trong công tác cán bộ; xây dựng quy chế làm việc của đại hội đảng bộ các cấp, Quy chế làm việc của Đại hội XII, Quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng; xây dựng quy định nguyên tắc, chế độ, lề lối làm việc của các tiểu ban nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII; kịp thời tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, nhất quán nên giải quyết được những vướng mắc trong công tác nhân sự. Nhân sự cấp ủy các cấp và nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII được chuẩn bị chu đáo, cơ bản theo quy hoạch, đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán về độ tuổi nhân sự tham gia cấp ủy, bầu một lần đủ số lượng, đúng quy hoạch.

Tuy báo cáo cũng thừa nhận, còn có những hạn chế, khuyết điểm. Nhìn chung tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh; chức năng, nhiệm vụ trùng chéo, cơ chế vận hành còn nhiều bất cập; hoạt động chưa hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế không đạt yêu cầu; công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng còn hạn chế; ở một số nơi, người đứng đầu cấp ủy chưa thực sự gương mẫu, ý thức trách nhiệm chưa được đề cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện phai nhạt về lý tưởng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không đồng đều. Chính sách đối với cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Kết quả đại hội đảng bộ các cấp vừa qua ở một số nơi các tiêu chí chưa đạt yêu cầu của Chỉ thị số 36-CT/TW, như: Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ, trẻ, dân tộc thiểu số; tỷ lệ đổi mới cấp ủy, tỷ lệ số dư trong danh sách bầu cấp ủy... Đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng vẫn còn dư âm không tốt, thậm chí vẫn còn người gây sách nhiễu, phiền hà và có những biểu hiện tiêu cực; còn có hiện tượng để cho các phần tử xấu chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp,...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Trần Lưu

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016 và những năm trước là hết sức nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm rất lớn của toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng; phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chú trọng việc nghiên cứu, nâng cao hơn nữa vai trò và hiệu quả công tác tham mưu của ngành Tổ chức xây dựng Đảng về quy trình công tác cán bộ; từ phát hiện, đánh giá, đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giải quyết tốt vấn đề lịch sử chính trị, đẩy mạnh xem xét, giải quyết vấn đề chính trị hiện nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đất nước chúng ta phải tiếp tục đổi mới, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ; nhưng đổi mới phải đúng hướng, không được lạc đường, từ cực này nhảy sang cực kia. "Các thế lực xấu, thù địch đang rất muốn chúng ta thay đổi chế độ chính trị. Tại một số hội nghị Trung ương và Bộ Chính trị tôi đã nói, đổi mới chính trị không có nghĩa là thay đổi chế độ chính trị, không có nghĩa là làm thay đổi bản chất của Đảng ta, Nhà nước ta. Đường lối phải đi đúng hướng của Cương lĩnh và Hiến pháp mới được thông qua. Tiếp tục phát huy dân chủ nhưng phải có kỷ cương, kỷ luật" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Bí thư, chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng và tính thực chất của công tác tổ chức cán bộ, mà trọng tâm là đánh giá cán bộ; nâng cao chất lượng cơ sở đảng và đảng viên; giữ kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, nói đi đôi với làm, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tốt báo chí, nhất là các phương tiện truyền thông trên Internet...

TRẦN LƯU

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ảnh: UBKTTW

Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật nhiều lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Hà Nội và TPHCM

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TP Hà Nội; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vi phạm, khuyết điểm có liên quan theo đúng quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ đạo kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong các vụ án liên quan.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tây Ninh qua 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đều lồng ghép, đưa tinh thần Chỉ thị 05 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện sâu sát từng lĩnh vực, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đây là nội dung quan trọng trong phong trào thi đua yêu nước hàng năm.


Xây dựng Đảng

Kết nạp Đảng nơi tuyến đầu

Tại hội trường Sở Chỉ huy Bệnh viện Dã chiến thu dung, điều trị Covid-19 số 4 (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM) ngày 28-7 diễn ra một sự kiện đặc biệt: Chi bộ Quân sự phường 13, quận Phú Nhuận tổ chức lễ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú Vũ Nguyễn Hoàng Dũng, chiến sĩ Dân quân thường trực phường 13.

Việt Nam và Thế giới

Việt Nam - Thụy Sĩ đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 5-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ngài Ignazio Cassis, Phó Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Sĩ.

Vững lòng biển đảo

Họp mặt Đoàn công tác số 7 Trường Sa năm 2019

Thay mặt Đoàn công tác số 7 và Đoàn đại biểu TPHCM, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung phát biểu ôn lại kỷ niệm trong chuyến hải trình đi thăm, động viên quân và dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Nhân sự

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP