Hoàn thiện công tác thanh kiểm tra môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa trình Chính phủ phê duyệt đề án Tăng cường năng lực hệ thống thanh tra chuyên ngành về môi trường từ trung ương đến địa phương.

Theo đó, đề án thực hiện từ năm 2013 - 2015 và tập trung vào 5 vấn đề chính là xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường; tăng cường biên chế, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; trang bị trang phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu cho lực lượng thanh tra chuyên ngành môi trường ở trung ương và địa phương; tăng cường năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường cho Cục Kiểm soát ô nhiễm thuộc Tổng cục Môi trường; tăng cường năng lực cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường cho sở tài nguyên và môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cuối cùng là xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ hồ sơ, chia sẻ và trao đổi thông tin, dữ liệu về kết quả kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường trên phạm vi toàn quốc.

P.Anh

Các tin, bài viết khác