Kế hoạch tổ chức Giải thưởng " Doanh nghiệp xanh" lần I-năm 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
GIẢI THƯỞNG “DOANH NGHIỆP XANH”
LẦN I – NĂM 2006

(Kèm theo Quyết định số:4429/2006/QĐ-UBND
ngày  tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)

I. MỤC ĐÍCH - Ý NGHĨA

Khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp nước ta gia nhập vào thị trường thương mại rộng lớn trên thế giới. Việc xoá bỏ hàng rào thuế quan trong tất cả các nước thành viên, cộng với lợi thế về chi phí nguyên vật liệu, nhân lực nước ta còn khá rẻ tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp xâm nhập thị trường thế giới.

Nhưng nhiều nước nhập khẩu hàng hoá đã đặt ra nhiều rào cản kỹ thuật, trong đó đáng kể nhất là rào cản "xanh" nhằm hạn chế hàng hoá nhập khẩu vào nước mình. Hiện những nước áp dụng nghiêm ngặt rào cản này là khu vực châu Mỹ, châu Âu và châu Á. Thực tế thời gian qua, rào cản này đã làm hạn chế rất lớn tình hình xuất khẩu hàng hoá của nhiều doanh nghiệp nước ta, trong khi đây là những thị trường có tiềm năng rất lớn.

Do đó, chủ động thực hiện Luật bảo vệ môi trường được xem là bước đệm an toàn nhất cho doanh nghiệp khi xuất khẩu hàng hoá sang nước khác, cũng như khẳng định thương hiệu của mình đối với người tiêu dùng trong nước.

Để khuyến khích doanh nghiệp nỗ lực, cố gắng trong việc xoá bỏ rào cản xanh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho phong trào bảo vệ môi trường cùng cộng đồng, Ủy ban nhân dân thành phố giao Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công nghiệp, Ban Quản lý khu chế xuất - khu công nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải thưởng "doanh nghiệp xanh".

Mục đích của giải thưởng nhằm biểu dương, tôn vinh những doanh nghiệp tiêu biểu có ý thức và hoạt động hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Đồng thời sẽ chọn các đơn vị đoạt giải làm điển hình để nhân rộng mô hình sản xuất trong khu vực và toàn quốc.

 

II. TIÊU CHÍ XÉT GIẢI

Tiêu chí xét trao giải sẽ được nâng cao theo yêu cầu từng năm, tổng số điểm đánh giá là 100 điểm.

Có 2 nhóm tiêu chí:

1. Tiêu chí bắt buộc (15 điểm)

- Xử lý toàn bộ nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất đạt tiêu chuẩn môi trường (5 điểm).

- Xử lý bụi, khí thải, mùi hôi và tiếng ồn đạt tiêu chuẩn môi trường (5  điểm).

- Thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại hoặc ký hợp đồng thu gom, xử lý với các đơn vị có chức năng (5  điểm).

2. Tiêu chí xét giải (85 điểm)

2.1 Công nghệ (55 điểm)

- Trình độ công nghệ sản xuất (10 điểm)

- Trình độ công nghệ xử lý chất thải (10 điểm)

- Áp dụng có hiệu quả phương pháp sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng, nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất như: quản lý nhà xưởng tốt, thay thế nguyên liệu đầu vào, kiểm soát quy trình sản xuất, cải tiến thiết bị, thay đổi công nghệ, cải tiến sản phẩm, sử dụng năng lượng hiệu quả, tái chế và tái sử dụng chất thải tại chỗ… (15 điểm).

- Áp dụng các công nghệ tiên tiến, nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường (10 điểm)

- Được cấp các chứng nhận quản lý chất lượng như ISO 14000, HACP…(10  điểm).

2.2 Nguyên vật liệu đầu vào (10  điểm)

- Nhập khẩu hoặc tại chỗ: ưu tiên, khuyến khích cho những doanh nghiệp sử dụng nguyên vật liệu sản xuất thân thiện với môi trường, giảm thiểu chất thải, không ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái (10 điểm).

2.3 Sản phẩm (10 điểm)

- Tính thân thiện với môi trường (5  điểm).

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (5 điểm)

2.4 Đầu tư của doanh nghiệp cho công bảo vệ môi trường (10  điểm).

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

1. Đối tượng:

Các doanh nghiệp sản xuất đóng trên lãnh thổ Việt Nam. Riêng giải thưởng năm 2006, chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hình thức tham dự:

Doanh nghiệp gởi hồ sơ đến Thường trực Ban tổ chức giải thưởng (Ban chương trình - xã hội, Báo Sài Gòn Giải Phóng, số 438 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

IV. QUY TRÌNH XÉT CHỌN

Quy trình xét chọn giải thưởng như sau:

- Thường trực Ban tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp và tổ chức xét tuyển hồ sơ.

- Ban Tổ chức thành lập đoàn kiểm tra, đo đạc các tiêu chí bắt buộc. 

- Hội đồng tuyển chọn tổ chức đánh giá, tuyển chọn.       

- Ban chỉ đạo giải thưởng phê duyệt danh sách doanh nghiệp đạt giải.

V. HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG

1. Ban chỉ đạo giải thưởng "Doanh nghiệp xanh" gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1.     Ông Nguyễn Văn Đua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban

2.     Ông Trần Thế Ngọc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó ban;

3.     Ông Dương Trọng Dật, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó ban;

4.     Ông Phan Minh Tân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thành viên;

5.     Ông Vũ Văn Hoà, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp, Thành viên;

6.     Ông Nguyễn Văn Lai, Giám đốc Sở Công nghiệp, Thành viên;

7.     Ông Phùng Văn Vui, Cục Phó Cục Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên; 

2. Ban tổ chức gồm các Ông (Bà) có tên sau đây:

1.     Ông Dương Trọng Dật, Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Trưởng ban.

2.     Ông Trần Thế Ngọc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Đồng Trưởng ban.

3.     Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc thường trực Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó ban.

4.     Bà Nguyễn Thị Tơ, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó ban

5.     Ông Trần Nguyên Hiền, Trưởng phòng Quản lý môi trường, Thành viên thường trực.

6.     Ông Đinh Văn Định, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Thành viên thường trực.

7.     Bà Phùng Thị Ái Vân, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Thành viên thường trực.

8.     Bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Sở Công nghiệp, Thành viên.

9.     Ông Nguyễn Thái An, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công nghiệp, Thành viên.

10.  Ông Phạm Thanh Trực, Phó Trưởng phòng Xây dựng và Môi trường, Ban Quản lý các khu chế xuất – công nghiệp, Thành viên.

11.  Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Thành viên.

12.  Ông Nguyễn Ngọc Anh, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Thành viên.

13.  Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Đông Nam Bộ, Cục Bảo vệ môi trường, Thành viên.

3. Hội đồng tuyển chọn: Các chuyên gia tham gia Hội đồng tuyển chọn gồm đại diện của những đơn vị sau:

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Sở Khoa học và Công nghệ.

- Sở Công nghiệp.

- Ban Quản lý các khu chế xuất – công nghiệp.

- Báo Sài Gòn Giải Phóng.

- Các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực môi trường của các viện, trường đại học.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Triển khai kế hoạch bình chọn giải thưởng bắt đầu từ tháng giêng hằng năm.

- Tổ chức xét giải vào tháng 11 hàng năm

- Tổ chức lễ trao giải thưởng vào tháng 12 hàng năm.

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Dự kiến)

1. Giải thưởng chính: Tổng số giải thưởng chính "Doanh nghiệp xanh" là 20 giải, trong đó có:

- 1 giải đặt biệt:                50.000.000đồng/giải

- 1 giải nhất:                     30.000.000đồng/giải

- 2 giải nhì:                       20.000.000đồng/giải

- 3 giải ba:                       15.000.000đồng/giải

2. Giải thưởng phụ: Ngoài những giải thưởng chính, một doanh nghiệp có thể đạt nhiều giải thưởng phụ, với trị giá 10.000.000 đồng/giải. Gồm những giải phụ sau:

- Giải sản phẩm thân thiện môi trường.

- Giải doanh nghiệp có công nghệ xử lý chất thải tiên tiến.

- Giải thưởng công nghệ sản xuất tiên tiến.

- Giải doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

- Giải doanh nghiệp áp dụng có hiệu quả phương pháp sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất.

- Giải thưởng doanh nghiệp có nhiều nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả các giải pháp bảo vệ môi trường.

- Giải thưởng doanh nghiệp tận thu, tái chế, tái sử dụng tại chỗ các phế phẩm thải ra trong quá trình sản xuất, giảm thiểu tác động môi trường

3. Bằng khen, giấy chứng nhận “Doanh nghiệp xanh” và kỷ niệm chương:

Mỗi đơn vị đoạt giải sẽ được nhận bằng khen, giấy chứng nhận “Doanh nghiệp xanh”, kỷ niệm chương do Ủy ban nhân dân thành phố trao tặng.

VIII. GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng có giá trị trong thời hạn 3 năm, sau thời gian 3 năm doanh nghiệp phải đăng ký tại ban tổ chức để được xét chọn lại.

Trong thời gian 3 năm, nếu doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì Ban tổ chức Giải thưởng “Doanh nghiệp xanh”có quyền rút lại quyết định trao giải thưởng cho doanh nghiệp đó và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng

IX. PHƯƠNG THỨC TÔN VINH

Sau khi hội đồng đánh giá bình chọn ra 20 doanh nghiệp đoạt giải "Doanh nghiệp xanh", Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tổ chức buổi lễ tôn vinh và trao giải cho các doanh nghiệp này, buổi lễ sẽ được tổ chức tại Sân vận động Phú Thọ và tường thuật trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam.

Báo Sài Gòn Giải Phóng sẽ tạo vệt thông tin tuyên truyền cho giải thưởng "Doanh nghiệp xanh" trước và sau lễ trao giải.

Báo Sài Gòn Giải Phóng và Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM sẽ tiến hành xuất bản “Sách Xanh”, giới thiệu các doanh nghiệp được chọn và trao giải thưởng “Doanh nghiệp xanh”

X. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh (số lượng khách dự kiến là 5.000 đại biểu).

XI. TÀI CHÍNH

1. Tổng kinh phí thực hiện:

- Giải thưởng :                 350.000.000đ

- Kinh phí tổ chức :         400.000.000đ

- Truyền hình trực tiếp:    50.000.000đ

Tổng cộng :                    800.000.000đ

2. Nguồn tài chính gồm các nguồn sau:

- Ngân sách thành phố chi cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, hội thi sáng tạo khoa học.

- Nguồn thu từ xử phạt vi phạm về bảo vệ môi trường.

- Huy động từ nguồn đóng góp của các doanh nghiệp bao gồm:

+ Hỗ trợ trực tiếp cho giải thưởng

+ Hỗ trợ thông qua hình thức quảng cáo trong buổi lễ trao giải thưởng

+ Hỗ trợ thông qua hình thức bảo trợ thông tin trên các ấn phẩm của Báo Sài Gòn Giải Phóng.

- Hiệp hội các ngành nghề

- Nguồn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ: Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), UNIDO…

XII. PHÂN CÔNG - PHÂN NHIỆM

1. Hội đồng giải thưởng: (bao gồm Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công nghiệ, Ban Quản lý các khu chế xuất – công nghiệp).

- Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của giải thưởng.

- Chịu trách nhiệm về việc thành lập hội đồng tuyển chọn, xét giải.

- Tham gia phổ biến chương trình đến các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

- Chịu trách nhiệm kêu gọi tài trợ hoặc trích ngân sách để bảo đảm kinh phí cho giải.

- Tham gia phối hợp tổ chức lễ trao giải.

2. Báo Sài Gòn Giải Phóng :

- Tiếp nhận các hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng "Doanh nghiệp xanh" của doanh nghiệp.

- Chịu trách nhiệm về thu chi tài chính và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.

- Phát động giải thưởng, phổ biến chương trình, quy chế tham gia giải thưởng đến từng doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM.

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền về giải thưởng trên các ấn phẩm của báo sài gòn giải phóng.

- Tổ chức lấy ý kiến bình chọn của bạn đọc đối với các đơn vị đề xuất trao giải.

- Tham gia kêu gọi tài trợ cho giải.

- Tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp buổi lễ trao giải./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Đã ký

 

Nguyễn Văn Đua

       

 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất