Lồng ghép nội dung ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch

Bộ TN-MT vừa ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BTNMT về hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) vào chiến lược quy hoạch.

Trong lĩnh vực quy hoạch, Bộ TN-MT yêu cầu phải lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào quy hoạch thực hiện trong quá trình lập quy hoạch theo các bước sau: đề xuất hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH trong nhiệm vụ lập quy hoạch; phân tích tác động của BĐKH; xác định giải pháp ứng phó với BĐKH để lồng ghép vào quy hoạch và lấy ý kiến nội dung ứng phó với BĐKH khi đã lồng ghép.

Mục tiêu thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải có tính dài hạn và phù hợp với xu thế chung, điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển của quốc gia, vùng, địa phương và của ngành, lĩnh vực. Mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cần được lượng hóa phù hợp với phạm vi quy hoạch.

Tin cùng chuyên mục