Mẫu đơn đề nghị xét tặng giải thưởng “Doanh nghiệp xanh” dành cho doanh nghiệp


              ỦY BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TP. Hồ Chí Minh, ngày ...  tháng... năm 2006

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG “DOANH NGHIỆP XANH”
LẦN I NĂM 2006

1. Tên đơn vị: ..................................................................................................................
2. Ngày thành lập: ...........................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ:.............................................................................................................
4. Điện thoại..................................Fax:……....………Email………..........……………
5. Người lãnh đạo: Họ và tên:... ............................................................ Điện thoại….
......................................Fax:…………….........mail:…………………………………....
6. Lĩnh vực hoạt động:.....................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
7. Tổng diện tích mặt bằng: ...........................................................................................
8. Diện tích khu vực sản xuất: ........................................................................................
9. Diện tích trồng cây xanh: ............................................................................................
10. Hình ảnh kèm theo: ....................................................................................................
11. Đăng ký tham dự giải thưởng xanh vì có những thành tích: (doanh nghiệp tự đánh giá)
a. Tiêu chí bắt buộc:
· Công nghệ xử lý chất thải(500 chữ)..................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
· Tiêu chuẩn chất thải đạt được sau xử lý(50 chữ)............................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
· Giấy chứng nhận về bảo vệ môi trường và giấy chứng nhận khác (50 chữ):
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
· Ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại, công nghiệp, sinh hoạt. Đăng ký chủ nguồn thải (kèm giấy đăng ký hoặc hợp đồng):(100 chữ) ........................................... ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
b. Tiêu chí xét chọn.....................................................................................................
· Công nghệ sản xuất (500 chữ).............................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
· Ứng dụng công nghệ, giải pháp sản xuất sạch hơn (200 chữ)......................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
· Ứng dụng công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng (200 chữ)................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
· Nguyên vật liệu đầu vào:(200 chữ)...................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
· Sản phẩm(200 chữ)................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
· Đầu tư của doanh nghiệp cho công tác bảo vệ môi trường (bao gồm đầu tư cho việc xử lý chất thải của doanh nghiệp và đầu tư cho xã hội, cộng đồng) (500 chữ): ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Lãnh đạo ký


Nơi tiếp nhận hồ sơ:
Ban Chương trình – Xã hội, Báo Sài Gòn Giải Phóng
ĐC: 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 TP HCM
ĐT: (08) 211263
Fax: 8328012
Hoặc liên hệ Minh Xuân. ĐT: 0918.470.357
 

Các tin, bài viết khác