Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 với 12 chỉ tiêu chủ yếu.