Ngoại giao kinh tế hướng trọng tâm đến công nghệ cao và chuyển đổi xanh

Ngày 22-2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế (ngoại giao kinh tế) năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tham dự trực tiếp hội nghị có các lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị trong Bộ, các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027 và 94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài dự trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các yêu cầu của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Hội nghị Ngoại giao 32 đối với công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển. Từ đó, xác định các nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2024 và thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai công tác ngoại giao kinh tế.

z5183786703005-ad99d7a67d6af617d8ecd74c83955548-133.jpg
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, ngoại giao kinh tế cần hướng trọng tâm đến những lĩnh vực then chốt

Tại hội nghị, trưởng đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thủ trưởng các đơn vị đã tập trung thảo luận vào 3 nội dung chính: thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới phục vụ ba đột phá chiến lược; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống; nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế với trọng tâm là việc rà soát các thỏa thuận, cam kết quốc tế.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng xác định các nội hàm, trọng tâm và động lực cần tập trung thúc đẩy từ việc nâng tầm, nâng cấp quan hệ với các đối tác lớn, đối tác chủ chốt, theo lĩnh vực trong thời gian qua.

Đồng thời, đề xuất và thống nhất các nhiệm vụ ngoại giao kinh tế trọng tâm năm 2024 trên cơ sở bám sát các nhu cầu phát triển của đất nước, tình hình địa bàn và các định hướng của Chính phủ và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32.

z5183786683885-14799ba319643bc8ded9be6497cce591-8988.jpg
Hội nghị được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến

Các đại biểu cũng thảo luận về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, trong đó có giải pháp trọng tâm trong năm 2024 là tập trung đôn đốc, thúc đẩy các thỏa thuận với các đối tác, nhất là trong các lĩnh vực mới như: bán dẫn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh...

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa tiên quyết để thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, tạo nền tảng quan trọng hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Do đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn xác định, trong năm 2024 có 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của công tác ngoại giao kinh tế phải thực hiện. Thứ nhất, củng cố các động lực tăng trưởng truyền thống, khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới. Thứ hai, tăng cường hiệu quả, đổi mới sáng tạo trong công tác nghiên cứu, tham mưu, thông tin dự báo. Thứ ba, nâng cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế và vai trò điều phối của Ban Chỉ đạo Ngoại giao kinh tế.

Tin cùng chuyên mục