Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

(SGGP).- Ngày 17-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt 5 nhiệm vụ chính.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân; tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Thứ hai, cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua, các bộ, ngành, địa phương phải thường xuyên quan tâm, phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thứ ba, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua. Thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, trong từng thời gian.

Thứ tư, khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng.

Thứ năm, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng, trong đó khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật này cho phù hợp với tình hình mới.

Ph.Thảo

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Lẽ sống tự nhiên

- Trung thu năm nay ở khắp xứ mình sẽ khác lạ. Để phòng dịch, các địa phương sẽ không tổ chức những hoạt động có đông người tham gia. Nhiều doanh nghiệp thực phẩm chấp nhận bỏ qua dịp làm ăn vốn xôm tụ trong những năm trước. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn