Quyết tâm mới, khí thế mới

Ngày 28-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại thủ đô Hà Nội. Sau hơn 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, kiều bào ta ở nước ngoài cùng bạn bè quốc tế, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và 2 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013.

Những văn kiện được Đại hội XII thông qua là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; tiếp tục khẳng định, hoàn thiện quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng ta trên cơ sở vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu những kinh nghiệm quốc tế phù hợp với điều kiện nước ta; xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt, Đại hội đã tiến hành nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, sáng suốt lựa chọn và bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, gồm 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức và 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết. Đây là các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, được Đại hội trao cho trọng trách nặng nề trước Đảng, trước nhân dân. 

Trong những ngày diễn ra Đại hội, điểm nổi lên rõ nhất là không khí dân chủ, đổi mới được phát huy và mở rộng một cách mạnh mẽ. Có thể thấy rõ điều đó từ việc kiểm điểm công tác nhiệm kỳ, hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước trong giai đoạn mới; tới công tác đề cử, ứng cử, phương thức bầu cử Ban Chấp hành Trung ương và các cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội. Tinh thần dân chủ, đổi mới trong Đảng tất yếu sẽ đưa tới dân chủ, đổi mới ngoài xã hội, tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng thành công, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng phấn khởi, đặt niềm tin và kỳ vọng vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chung sức, đồng lòng theo Đảng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tạo nên sức mạnh, cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Với quyết tâm mới, khí thế mới, sức sống mới; với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc, vào tương lai tươi sáng của đất nước, ngay sau Đại hội, tất cả các tổ chức đảng cần tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, các văn kiện Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, đưa Nghị quyết vào cuộc sống, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

SÀI GÒN GIẢI PHÓNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dẹp kênh livestream tiêu cực

Dẹp kênh livestream tiêu cực

Hình thức livestream (phát sóng trực tiếp trên mạng) ngày càng được sử dụng phổ biến, nhiều nhất là đối với người bán hàng trên mạng, giới nghệ sĩ, để tăng tương tác với khán giả, nhưng lại đang trở thành công cụ của không ít người nhằm kiếm tiền bằng mọi giá, thậm chí là lợi dụng để làm việc trái pháp luật. 

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn